Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1562 Utkom från trycket den 30 december 2014Lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter;utfärdad den 19 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86. föreskrivs att 1 § lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning avstatens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, ochstatens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)