Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av
  • 1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
  • 2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,
  • 3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),
  • 4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, och
  • 5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

SFS 2014:1562

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86.