Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:709 Utkom från trycket den 1 december 2015Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);utfärdad den 19 november 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38. föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) ska ha följande lydelse.4 a §4 a § Senaste lydelse 2010:2047. Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)