Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) ska ha följande lydelse.

4 a §

2 Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

SFS 2015:709

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.
Senaste lydelse 2010:2047.