Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område;

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område ska ha följande lydelse.

4 §

1 Kronofogdemyndigheten för en förteckning över vilka myndigheter i de nordiska länderna som utfärdar bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten. Kronofogdemyndigheten lämnar på begäran upplysningar om vilken myndighet i ursprungsstaten som är behörig att utfärda sådana bevis.

SFS 2015:765

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMartina Löfstrand(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2007:66.