Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:765 Utkom från trycket den 4 december 2015Förordning om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område;utfärdad den 26 november 2015.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2007:66. Kronofogdemyndigheten för en förteckning över vilka myndigheter i de nordiska länderna som utfärdar bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten. Kronofogdemyndigheten lämnar på begäran upplysningar om vilken myndighet i ursprungsstaten som är behörig att utfärda sådana bevis.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMartina Löfstrand(Justitiedepartementet)