Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2016:1333) med instruktion för KronofogdemyndighetenUtkom från trycket den 28 december 2016utfärdad den 20 december 2016.Uppgifter1 §1 §Kronofogdemyndighetens huvudsakliga uppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering samt tillsyn i konkurs.2 §2 §Kronofogdemyndigheten ska verka för att en god betalningsvilja upprätthålls i samhället och att överskuldsättning motverkas. 3 §3 §Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut.4 §4 §Kronofogdemyndigheten ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.5 §5 §Kronofogdemyndigheten ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Kronofogdemyndigheten.6 §6 §Kronofogdemyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.Information till regeringen7 §7 §Kronofogdemyndigheten ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.Samverkan8 §8 §Kronofogdemyndigheten ska tillsammans med Skatteverket bestämma den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket.Ledning9 §9 §Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.10 §10 §Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter.Anställningar och uppdrag11 §11 §Rikskronofogden är myndighetschef.12 §12 §Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande rikskronofogde beslutas av regeringen.13 §13 §Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, biträdande rikskronofogde, kronofogde och kronofogdeaspirant. 14 §14 §Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den somuppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare m.m., och förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller har genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det enskilda fallet bestämmer efter att Domstolsverket har yttrat sig.Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.15 §15 §Den som har genomgått den kronofogdeutbildning som myndigheten har bestämt och uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant får anställas som kronofogde. 16 §16 §Kronofogdar ska säkerställa den juridiska kvaliteten i handläggning som omfattar indrivning, verkställighet och tillsyn i konkurs.Personalansvarsnämnd17 §17 §Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.Tillämpligheten av vissa förordningar18 §18 §Kronofogdemyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).19 §19 §Kronofogdemyndigheten ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. vid ersättning till anställda vid Kronofogdemyndigheten vars egendom har skadats i tjänsten. Frågor om ersättning ska prövas av Kronofogdemyndigheten.Övrigt20 §20 §Kronofogdemyndigheten ska besluta i frågor om tillstånd för en kronofogde att vara sådant ombud som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken. 21 §21 §En anställd vid Kronofogdemyndigheten får inte köpa egendom vid exekutiv försäljning.Undantag från myndighetsförordningen22 §22 §Kronofogdemyndigheten ska inte tillämpa 21 § 3–5 myndighetsförordningen (2007:515) när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:1333 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2017.2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.