Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utsökningsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 10 a § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 10 a §

2 När ett utmätt fartyg eller luftfartyg omfattas av tullövervakning, får Kronofogdemyndigheten begära hjälp av Tullverket för att hindra att fartyget eller luftfartyget avgår. För att hindra fartyget eller luftfartyget att avgå har Tullverket samma befogenheter som myndigheten har enligt tullagen (2016:253). Detsamma gäller när gods i fartyget eller luftfartyget har utmätts.

SFS 2016:254

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.
Senaste lydelse 2000:1286.