Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 68/297/EEG av den 19 juli 1968 om enhetliga föreskrifter för tullfri införsel av bränsle i nyttofordons bränsletankarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 23/07/1968 s. 0015 - 0016

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0008

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(II) s. 0307

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0008

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(II) s. 0313

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0098

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0111

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0111RÅDETS DIREKTIV av den 19 juli 1968 om enhetliga föreskrifter för tullfri införsel av bränsle i nyttofordons bränsletankar (68/297/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 75 och 99 i detta,

med beaktande av rådets beslut() av den 13 maj 1965 om harmonisering av vissa föreskrifter om konkurrens inom transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, särskilt artikel 1 b i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Genomförandet av en gemensam transportpolitik kräver att man utarbetar gemensamma regler för internationella transporter som går till eller från en medlemsstat eller som passerar en eller flera medlemsstaters territorium.

Vid utarbetandet av dessa gemensamma regler bör man även standardisera föreskrifterna som gäller för tullfri införsel av bränsle förvarat i nyttofordons bränsletankar.

För att harmonisera förutsättningarna för konkurrens mellan transportörer i de olika medlemsstaterna

- skall man precisera den minsta bränslemängd som får införas tullfritt och fastställa villkoren för tullfritt införande av ytterligare kvantiteter,

- skall de föreskrifter som i en medlemsstat gäller för tullfri införsel av motorbränsle vara desamma, oberoende av i vilken medlemsstat fordonet är registrerat.

För att undvika missbruk i fråga om tullfri införsel av motorbränsle skall särskilda föreskrifter gälla inom gränszoner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med detta direktiv skall medlemsstaterna standardisera föreskrifterna för tullfri införsel av motorbränsle som förvaras i bränsletankar på sådana nyttofordon som är registrerade i en medlemsstat och som passerar gemensamma gränser mellan medlemsstater.

Artikel 2

I detta direktiv avses med nyttofordon ett motordrivet vägfordon som i fråga om konstruktion och utrustning är lämpligt och avsett för transport, mot eller utan vederlag, av

a) mer än nio personer, föraren inräknad, och

b) gods.

Artikel 3

1. Senast från och med den 1 februari 1969 skall medlemsstaterna tillåta tullfri införsel av 50 liter motorbränsle.

2. När en ökad tillnärmning av de nationella bränslebeskattningssystemen sker, skall rådet genom enhälligt beslut på kommissionens förslag precisera den mängd bränsle som medlemsstaterna skall medge tullfri införsel för, utöver den i punkt 1 angivna kvantiteten.

Under iakttagande av samma förfarande skall rådet fatta beslut om tullfri införsel av allt det bränsle som förvaras i nyttofordons normala bränsletankar, så snart som skillnaderna i ovannämnda beskattningssystem har blivit tillräckligt utjämnade.

3. Varje medlemsstat får tillåta tullfri införsel utöver de i enlighet med föreskrifterna i punkterna 1 och 2 angivna kvantiteterna.

4. De bränslemängder som en medlemsstat har preciserat i enlighet med någon av ovanstående punkter skall vara desamma oberoende av i vilken medlemsstat nyttofordonet är registrerat.

Artikel 4

Åtgärder som en medlemsstat har vidtagit i enlighet med detta direktiv får aldrig vara mindre fördelaktiga än dem som medlemsstaten tillämpar på nyttofordon registrerade i tredje länder och som passerar gemensamma gränser mellan medlemsstater.

Artikel 5

1. Efter samråd med kommissionen får varje medlemsstat begränsa de kvantiteter som får införas tullfritt i enlighet med artikel 3.2 i fråga om nyttofordon som utför internationella transporter som sträcker sig högst 25 kilometer fågelvägen in i statens gränszon.

2. Bränslemängder som en medlemsstat har preciserat i enlighet med punkt 1 skall vara desamma, oberoende av i vilken medlemsstat som nyttofordonet är registrerat.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för genomförandet av detta direktiv.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 1968.

På rådets vägnar

O.L. SCALFARO

Ordförande

() EGT nr 88, 24.5.1965, s. 1500/65.

() EGT nr 28, 17.2.1967, s. 459/67.

() EGT nr 42, 7.3.1967, s. 618/67.