Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/647/EEG av den 19 december 1984 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på vägEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 22/12/1984 s. 0072 - 0073

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0104

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0225

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0104

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0225RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1984 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (84/647/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (), och

med beaktande av följande:

Ur makroekonomisk synvinkel innebär användning av hyrda fordon i vissa situationer optimalt utnyttjande av resurser genom att oekonomisk användning av produktionsfaktorer begränsas.

Ur mikroekonomisk synvinkel tillför denna möjlighet transportväsendet ett mått av flexibilitet och höjer sålunda produktiviteten hos berörda företag.

Rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om inrättande av gemensamma regler för vissa slag av godstransporter på väg mellan medlemsstaterna (), senast ändrat genom direktiv 82/50/EEG (), måste ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med

- fordon: ett motorfordon, en släpvagn, en påhängsvagn eller en fordonskombination, avsedd uteslutande för varutransporter,

- hyrt fordon: ett fordon, som mot ersättning och för en bestämd tid i enlighet med ett kontrakt, ställs till förfogande för ett företag som bedriver godstransporter på väg som yrkesmässig trafik eller för egen räkning.

Artikel 2

Varje medlemsland skall för trafik mellan medlemsstater tillåta användning på sitt territorium av fordon, hyrda av företag som är registrerade på ett annat medlemslands territorium, under följande förutsättningar:

1. Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med det sistnämnda medlemslandets lagstiftning.

2. Kontraktet avser endast hyra av fordon utan förare och är inte förenat med något serviceavtal med samma företag som omfattar förar- eller följepersonal.

3. Det hyrda fordonet står uteslutande till företagets förfogande under hyreskontraktets giltighetstid.

4. Det hyrda fordonet körs av personal hos det företag som använder det.

5. Att ovanstående villkor är uppfyllda skall framgå av nedannämnda dokument, som skall medfölja fordonet:

a) Hyreskontraktet eller bestyrkt utdrag ur detta kontrakt, särskilt med uppgift om uthyrarens namn, hyresmannens namn, datum för kontraktets undertecknande, kontraktets giltighetstid och vilket fordon kontraktet avser.

b) I det fall föraren inte är den person som hyr fordonet - förarens anställningsavtal eller bestyrkt utdrag ur detta avtal, särskilt med uppgift om arbetsgivarens namn, den anställdes namn, datum för avtalets undertecknande, avtalets giltighetstid eller aktuellt lönebesked.

Vid behov får de under a och b nämnda dokumenten ersättas med likvärdig handling, utställd av behörig myndighet i medlemslandet.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inhemska företag som utför godstransporter på väg får använda hyrda fordon, vilka registrerats eller satts i trafik enligt respektive hemlands lagstiftning, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att de uppfyller villkoren i artikel 2.

2. Medlemsstaterna får utesluta transporter som företag utför för egen räkning från föreskrifterna i punkt 1.

Artikel 4

1. Detta direktiv skall inte påverka föreskrifterna i ett medlemsland som antagit mindre restriktiva villkor för användning av hyrda fordon än som anges i artiklarna 2 och 3.

2. Detta direktiv skall inte påverka ett medlemslands föreskrifter om en minimitid för inhemska företags användning av hyrda fordon.

Artikel 5

Utan att artiklarna 2 och 3 påverkas, skall detta direktiv inte påverka tillämpningen av regler om

- marknaden för godstransporter på väg som bedrivs yrkesmässigt eller för egen räkning och därvid särskilt tillträde till marknaden samt, i synnerhet, inskränkningar genom kvoteringar avseende vägkapaciteter,

- priser och villkor för godstransporter på väg,

- hyresprisbildning,

- fordonsimport,

- villkor som reglerar rätten att bedriva verksamhet som uthyrare av fordon för godstransporter på väg.

Artikel 6

I bilaga 1 till rådets första direktiv av den 23 juli 1962, punkt 11 d, skall första stycket ersättas med följande:

"d) de fordon som fraktar godset måste ägas av företaget eller ha köpts av det på avbetalning eller ha hyrts, förutsatt att de i det sistnämnda fallet uppfyller villkoren i rådets direktiv 84/647/EEG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (1).

(1) EGT nr L 335, 22.12.1984, s. 72."

Artikel 7

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1986 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Senast den 30 juni 1989 skall rådet ompröva artiklarna 3.2 och 4.2 med ledning av ett betänkande från kommissionen, vid behov åtföljt av förslag.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1984.

På kommissionens vägnar

J. BRUTON

Ordförande

() EGT nr C 10, 16.1.1984, s. 91.

() EGT nr C 35, 9.2.1984, s. 19.

() EGT nr 70, 6.8.1962, s. 2005/62.

() EGT nr L 27, 4.2.1982, s. 22.