Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 85/347/EEG av den 8 juli 1985 om ändring av direktiv 68/297/EEG om enhetliga föreskrifter för tullfri införsel av bränsle i nyttofordons bränsletankarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 16/07/1985 s. 0022 - 0023

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0124

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 4 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0124

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 4 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 8 juli 1985 om ändring av direktiv 68/297/EEG om enhetliga föreskrifter för tullfri införsel av bränsle i nyttofordons bränsletankar (85/347/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 75 och 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I direktiv 68/297/EEG() i dess lydelse enligt direktiv 83/127/EEG() har man fastställt den minimimängd av motorbränsle som, förvarat i nyttofordons bränsletankar, skall få införas tullfritt vid interna gränser inom gemenskapen.

För att underlätta ovan avsedda gränspassager bör ovannämnda kvantitet i ett begynnelseskede ökas för fordon som är konstruerade för och i stånd att transportera passagerare. Vid en senare tidpunkt skall rådet bestämma om vilken ökning som skall gälla för fordon som är lämpliga och avsedda för att transportera gods.

Termen normal bränsletank bör definieras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 68/297/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Medlemsstaterna skall i enlighet med detta direktiv utarbeta enhetliga föreskrifter om tullfri införsel av motorbränsle förvarat i den normala bränsletanken på nyttofordon som passerar gemensamma gränser mellan medlemsstater."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

I detta direktiv avses med

- nyttofordon: ett motordrivet vägfordon som i fråga om konstruktion och utrustning är lämpligt och avsett för transport, mot eller utan vederlag, av

a) mer än nio personer, föraren inräknad,

b) gods.

- normal bränsletank: de bränsletankar som tillverkaren monterar fast på samtliga motorfordon av samma typ som ifrågavarande fordon och som är fast monterade på sådant sätt att bränslet kan användas direkt, både som drivmedel och, i förekommande fall, för drift av ett kylsystem.

Gasbehållare som är monterade på motorfordon, konstruerade för direkt användning av gas som bränsle, skall också anses som normala bränsletankar."

3. Punkt 1 i artikel 3 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall tillåta tullfri införsel av följande mängder motorbränsle förvarade i normala bränsletankar på nyttofordon:

a) 200 liter per fordon och dag i fråga om fordon som är lämpliga och avsedda för att, mot eller utan vederlag, transportera gods.

b) 600 liter per fordon och dag i fråga om fordon som är lämpliga och avsedda för att, mot eller utan vederlag, transportera mer än nio personer, föraren inräknad.

Enligt det förfarande som föreskrivs i fördraget för detta område skall rådet, efter förslag från kommissionen, före den 1 juli 1986 besluta om ökning av den mängd bränsle som de fordon som avses i första stycket a får införa skattefritt i sina normala bränsletankar."

4. Artikel 5 skall utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 oktober 1985. De skall snarast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 1985.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

() EGT nr C 95, 6.4.1984, s. 4.

() EGT nr C 172, 2.7.1984, s. 15.

() EGT nr C 248, 17.9.1984, s. 13.

() EGT nr L 175, 23.7.1968, s. 15.

() EGT nr L 91, 9.4.1983, s. 28.