Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/398/EEG av den 24 juli 1990 om ändring av direktiv 84/647/EEG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på vägEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 202 , 31/07/1990 s. 0046 - 0046

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0205

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0205RÅDETS DIREKTIV av den 24 juli 1990 om ändring av direktiv 84/647/EEG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (90/398/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I artikel 8 i direktiv 84/647/EEG () sägs att rådet skall ompröva artiklarna 3.2 och 4.2 i direktivet, vilka innehåller restriktiva klausuler.

De restriktiva klausulerna har lett till snedvriden tillämpning av direktivet inom gemenskapen. Om dessa klausuler, åtminstone delvis, avskaffades skulle det bli möjligt för åkeriföretag som bedriver verksamhet för egen räkning eller mot vederlag att uppnå en rationellare finansförvaltning och minskade kostnader.

Därför bör ovannämnda direktiv ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 84/647/EEG ändras härmed enligt följande:

1. Artikel 3.2 byts ut mot följande text:

"2. Från föreskrifterna i punkt 1 får medlemsstaterna undanta transporter, bedrivna för egen räkning med fordon med en total tillåten vikt i lastat tillstånd på mer än 6 ton."2. Artikel 4.2 upphävs.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1990 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 1990.

På rådets vägnar

C. MANNINO

Ordförande

() EGT nr C 296, 24.11.1989, s. 7, och EGT nr C 150, 19.6.1990, s. 4.

() EGT nr C 96, 17.4.1990, s. 352.

() EGT nr C 124, 21.5.1990, s. 20.

() EGT nr L 335, 22.12.1984, s. 72.