Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3578/92 av den 7 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 364 , 12/12/1992 s. 0011 - 0012

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0146

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0146RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3578/92 av den 7 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 1107/70 () fastställs att medlemsstaterna får främja utvecklingen av kombinerad transport genom att bevilja stöd till investeringar i infrastruktur och i stationära och rörliga anläggningar som krävs för omlastning, eller till driftskostnader för kombinerad transittrafik inom gemenskapen som passerar genom tredje lands territorium.

Utvecklingen av den kombinerade transporten visar att för gemenskapen som helhet är igångsättningsfasen för denna teknik ännu inte över, och stödordningen måste följaktligen upprätthållas under ytterligare en tid.

Möjligheterna att bevilja stöd för driftskostnader för kombinerad transittrafik som passerar genom tredje land är endast berättigad beträffande Österrike, Schweiz och staterna i det forna Jugoslavien.

Behovet av att snabbt uppnå ekonomisk och social samhörighet inom gemenskapen innebär att tonvikten måste ligga på investeringar i järnvägs- och väganläggningar som är särskilt utformade med hänsyn till kombinerade transporter, i synnerhet om dessa utgör ett alternativ till sådana förbättringar i infrastrukturen som inte kan genomföras på kort sikt.

Beviljande av stöd till väganläggningar för kombinerade transporter kan dessutom vara ett effektivt sätt att få små och medelstora företag att använda kombinerade transporter.

Stöd till utrustning som är särskilt utformat med hänsyn till kombinerade transporter kan främja utvecklingen av ny bimodalteknik och ny omlastningsteknik.

Under en begränsad igångsättningsfas bör möjligheten att bevilja stöd utsträckas till investeringar i transportanläggningar som särskilt är utformade med hänsyn till kombinerade transporter förutsatt att stödet endast går till detta ändamål.

Den nuvarande stödordningen bör upprätthållas till och med den 31 december 1995, och rådet bör i enlighet med villkoren i fördraget besluta vilken ordning som skall tillämpas därefter eller, om nödvändigt, villkoren för avveckling av stödet.

Förordning (EEG) nr 1107/70 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.1 e i förordning (EEG) nr 1107/70 skall ersättas med följande:

"e) när stöd beviljas som en tillfällig åtgärd och i avsikt att underlätta utvecklingen av kombinerade transporter, gäller till och med den 31 december 1995 att sådant stöd skall avse

- investeringar i infrastruktur, eller

- stationära och rörliga anläggningar som krävs för omlastning, eller

- investeringar i transportutrustning som är särskilt utformad med hänsyn till kombinerad transport och används enbart för kombinerad transport, eller

- driftskostnader för kombinerade transporter som passerar genom Österrike, Schweiz eller genom staterna i forna Jugoslavien.

Vartannat år skall kommissionen till rådet överlämna en lägesrapport om tillämpningen av ovannämnda åtgärder och särskilt uppgifter om bl.a. hur stödet används, storleken på stödet och dess betydelse för kombinerade transporter. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med de uppgifter som behövs för sammanställning av lägesrapporten.

Senast den 31 december 1995 skall rådet på kommissionens förslag och i enlighet med villkoren i fördraget besluta vilken stödordning som skall tillämpas därefter eller, om nödvändigt, villkoren för avveckling av stödet."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 1992.

På rådets vägnar

J. MacGREGOR

Ledamot av kommissionen

() EGT nr C 282, 30.10.1992, s. 10.

() Yttrandet avgivet den 20 november 1992.

() Yttrandet avgivet den 24 november 1992.

() EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 1. Förordningen är senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1100/89 (EGT nr L 116, 28.4.1989, s. 24).