Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1056/97 av den 11 juni 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 154 , 12/06/1997 s. 0021 - 0021KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1056/97 av den 11 juni 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2479/95 (2), särskilt artikel 17 i denna, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att eliminera möjligheterna till missbruk vid användandet av elektroniska färdskrivare vid vägtransporter.

I förordning (EG) nr 2479/95 föreskrivs obligatoriskt kabelhölje på de ledningar som förbinder färdskrivaren till impulssändare, om inte ett likvärdigt skydd mot manipulation garanteras på något annat sätt (exempelvis genom elektronisk övervakning såsom signalkryptering). En plomberad fog anses som obruten.

Färdskrivare som monteras i nya fordon som tas i bruk för första gången efter den 1 januari 1996 skall överensstämma med denna förordning.

Fordonsindustrin och fordonstillverkarna hade stora svårigheter med att installera kablar med kabelhölje i fordon av kategori M1 och N1, där hastighet-/avståndsimpulserna genereras av integrerade sensorer eller ABS-sensorer.

Dessa sensorer är inte anpassade till installation av kablar med kabelhölje. Det är nödvändigt att fastställa att kablar med kabelhölje inte är obligatoriska för ledningen mellan sensor och adapter, utan endast för ledningen från adaptern till färdskrivarutrustningen. Förordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning av förordning (EEG) nr 3821/85 till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande stycke skall läggas till i kapitel 5 punkt V i bilaga I till förordning (EEG) nr 3821/85:

"För tillämpningen av denna punkt avses med fordon i kategorierna M1 och N1 de fordon som definieras i bilaga II A till rådets direktiv 70/156/EEG (*). För fordon som är utrustade med färdskrivare i enlighet med förordningen och som inte är anpassade till installation av en kabel med kabelhölje mellan avstånds- och hastighetsmätarna och färdskrivarutrustningen skall en adapter anslutas så nära avstånds- och hastighetsmätarna som möjligt.

Kabeln med kabelhölje skall installeras mellan adaptern och färdskrivarutrustningen.

(*) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juni 1997.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 8.

(2) EGT nr L 256, 26.10.1995, s. 8.