Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 92/10/EEG av den 19 februari 1992 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaternaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 070 , 17/03/1992 s. 0027 - 0027

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 41 s. 0097

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 41 s. 0097KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 19 februari 1992 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (92/10/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/661/EEG(2), särskilt artikel 13 andra stycket fjärde strecksatsen i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt nuvarande vetenskaplig och teknisk kunskap bör Pseudomonas glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora och var. sojae, Phialophora gregata och Phytophthora megasperma f. sp. glycinea, som är skadegörare på Glycine max. L. Merrill, inte längre betraktas som skadegörare vilkas införsel får förbjudas i vissa medlemsstater. Med hänsyn till den faktiska spridningen av berörda skadegörare är det inte längre befogat att upprätthålla de nuvarande bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG avseende dessa skadegörare.

De relevanta bilagorna till direktiv 77/93/EEG bör därför ändras mot bakgrund av utvecklingen av den vetenskapliga och tekniska kunskapen.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/93/EEG ändras på följande sätt:

1. I bilaga 2 del B avsnitt b punkt 2 skall (Pseudomonas glycinea) utgå.

2. I bilaga 2 del B avsnitt c skall punkterna 3 (Diaporthe phaseolorum var. caulivora och var. sojae), 4a (Phialophora gregata) och 6a (Phytophthora megasperma f. sp. glycinea) utgå.

3. I bilaga 4 del B punkt 17 skall ["Fröer av sojaböna (Glycine max. L. Merrill) för sådd"] utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv senast den 30 juni 1992. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EGT nr L 363, 31.12.1991, s. 40.