Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 491/95 av den 3 mars 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3600/92 och förordning (EG) nr 933/94, särskilt med hänsyn till integreringen av de utnämnda offentliga myndigheterna och producenterna i Österrike, Finland och Sverige för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknadenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 049 , 04/03/1995 s. 0050 - 0052KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 491/95 av den 3 mars 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3600/92 och förordning (EG) nr 933/94, särskilt med hänsyn till integreringen av de utnämnda offentliga myndigheterna och producenterna i Österrike, Finland och Sverige för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 94/79/EG (2), särskilt artikel 8.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (3) artiklarna 5.2 och 5.5 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom Österrike, Finland och Sveriges anslutning till Europeiska gemenskapen har det uppstått en snedfördelning mellan de rapporterande medlemsstaternas ansvarsområden beträffande de 89 verksamma ämnen som omfattas av den första etappen av arbetsprogrammet för omprövning av verksamma ämnen på marknaden två år efter dagen för anmälan av direktiv 91/414/EEG. Under sådana omständigheter måste en omfördelning av de verksamma ämnena göras. Bilagorna 1 och 3 till kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 (4) bör därför ändras.

Antalet ämnen som skall omfördelas måste begränsas till det minsta möjliga antal som krävs för att säkra en jämn ansvarsfördelning mellan de femton medlemsstaterna.

Vid omfördelningen bör även hänsyn tas till behovet av att ämnen med likartade egenskaper utvärderas av samma medlemsstat och att det säkerställs att alla ämnen efter omfördelningen undersöks av en utnämnd rapporterande medlemsstat som har godkänt ämnet.

Hänsyn bör också tas till att vissa medlemsstater angett att de redan kommit långt i förberedelserna för utvärderingen av vissa verksamma ämnen.

För att uppfylla dessa krav har det varit nödvändigt att omfördela ett ämne mellan gemenskapens medlemsstater enligt dess sammansättning den 31 december 1994.

Anmälare av verksamma ämnen som omfördelats till en annan rapporterande medlemsstat måste garanteras flexibilitet när det gäller den tidsfrist som fastställs för inlämnandet av akterna, om anmälarna kan visa att inlämnandet av akterna till den nyutnämnda rapporterande medlemsstaten försenats på grund av omfördelningen.

Det bör fastställas att den ursprungliga rapporterande medlemsstaten vidarebefordrar all korrespondens och information som den har mottagit som rapporterande medlemsstat för det berörda verksamma ämnet till den nyutnämnda rapporterande medlemsstaten.

Alla producenter (dvs. tillverkare och importörer av ämnen producerade utanför gemenskapen) som har ett fast kontor på något av de tillträdande medlemsstaternas territorium måste själva ha möjlighet att delta i programmet. Denna möjlighet bör dock inte påverka den ursprungliga tidtabell som upprättats för arbetsprogrammet.

Anmälarnas deltagande i arbetsprogrammet är en långsiktig uppgift, som kräver speciella regler för de fall då anmälare beslutar sig för att upphöra med sitt deltagande eller överenskommer om att överföra sitt uppdrag till en annan producent. Sådana överföringar kan vara av särskilt intresse för producenter i de nya medlemsstaterna som ursprungligen var tvungna att delta via anmälare som hade fast kontor i någon av de tolv medlemsstaterna före anslutningen.

De åtgärder som fastställs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3600/92 ändras på följande sätt:

1. I artikel 4 punkt 1 a införas:

"1 a Trots vad som sägs i bestämmelserna i punkt 1 kan de producenter som har ett fast kontor i Österrike, Finland och Sverige skicka in anmälningar till kommissionen till och med den 30 april 1995."

2. Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a) Följande stycke skall läggas till i punkt 5:

"När en sådan annan medlemsstat har utnämnts till rapporterande medlemsstat, skall den ursprungliga medlemsstaten informera de berörda anmälarna om det och vidarebefordra all korrespondens och all information som den mottagit som rapporterande medlemsstat för det berörda verksamma ämnet till den nyutnämnda rapporterande medlemsstaten."

b) Punkt 6 skall läggas till:

"6. När en anmälare beslutar sig för att upphöra med sitt deltagande i arbetsprogrammet för ett verksamt ämne, skall han informera den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och de andra anmälarna för det berörda ämnet om det.

När en anmälare kommer överens med en annan producent om att han skall ersättas i arbetsprogrammet som avses i den här förordningen, skall anmälaren och den andra producenten informera den rapporterande medlemsstaten och kommissionen genom en gemensam förklaring som fastställer överenskommelsen om att den nämnda andra producenten ersätter den ursprungliga anmälaren och skall utföra anmälarens uppgifter i enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning. De ser också till att andra anmälare för det berörda ämnet informeras."

3. I artikel 6.5 skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- en ny tidsfrist beviljas för att lämna in en akt som uppfyller kraven i punkterna 2 och 3, dock skall en ny tidsfrist endast beviljas om förseningen bevisligen orsakats av ansträngningarna att lägga fram en gemensam akt eller av de extra ansträngningar som skall göras av anmälaren/anmälarna till följd av beslutet att utse en annan rapporterande medlemsstat i enlighet med artikel 5.5 eller av force majeure."

4. I artikel 7.1 a skall följande läggas till: "ordningen för genomgången berörs dock inte av akter som lämnas in av anmälare som avses i artikel 4.1 a."

Artikel 2

Förordning (EG) nr 933/94 ändras på följande sätt:

1. För följande verksamma ämnen, nämnda i kolumn A i bilaga 1, skall uppgiften om den utnämnda rapporterande medlemsstaten ändras enligt följande kolumn B:

>Plats för tabell>

2. Följande skall läggas till i bilaga 3:

"ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

p.a. Bundesamt und Forschungszentrum

für Landwirtschaft

Trunnerstraße 5

A-1020 Wien

FINLAND

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala

PL 42 (Besöksadress: Vilhonvuorenkatu 11C)

FIN-00501 Helsinki

SVERIGE

Kemikalieinspektionen

P.O. Box 1384

S-171 27 Solna"

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 354, 31.12.1994, s. 16.

(3) EGT nr L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT nr L 107, 28.4.1994, s. 8.