Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 98/82/EG av den 27 oktober 1998 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 290 , 29/10/1998 s. 0025 - 0054KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/82/EG av den 27 oktober 1998 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/71/EG (2), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (3), senast ändrat genom direktiv 97/71/EG, särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabilisk ursprung inklusive frukt och grönsaker (4), senast ändrat genom direktiv 97/71/EG, särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (5), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/47/EG (6), och

av följande skäl:

Genom rådets direktiv 93/57/EEG (7) och 93/58/EEG (8) ändrades bilaga II till direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG respektive 90/642/EEG i syfte att fastställa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för en första förteckning över bekämpningsmedel för spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung respektive produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker. En del värden utelämnades dock därför att den tillgängliga informationen var otillräcklig för att fastställa de högsta tillåtna halterna, och de berörda parterna gavs möjlighet att inkomma med kompletteringar inom vissa tidsfrister. Om inga gränsvärden har fastställts senast den 31 oktober 1998 tillämpas den lämpliga analytiska bestämningsgränsen.

I enlighet med direktiv 91/414/EEG är godkännande av växtskyddsmedel för användning på speciella grödor medlemsstaternas ansvar. Sådana godkännanden måste grunda sig på en utvärdering av effekterna på människors och djurs hälsa och påverkan på miljön. Till de aspekter som måste tas i beaktande vid en sådan utvärdering hör den exponering som användare och andra vid användningen närvarande personer utsätts för, påverkan på land-, vatten- och luftmiljön samt den påverkan som människa och djur utsätts för när de får i sig rester av bekämpningsmedel på behandlade grödor.

För spannmål och produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker, motsvarar gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester de minsta mängder bekämpningsmedel som krävs för ett effektivt växtskydd, förutsatt att medlet används på ett sådant sätt att resthalten av bekämpningsmedel blir så låg som möjligt och toxikologiskt godtagbar, särskilt med avseende på miljöskydd och vad gäller det beräknade kostintaget. För livsmedel av animaliskt ursprung återspeglar gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester djurens konsumtion av spannmål och produkter av vegetabiliskt ursprung som har behandlats med bekämpningsmedel, vilket ger upphov till bekämpningsmedelsrester såväl i själva djuren som i animaliska produkter. Där så är lämpligt har gränsvärdena också satts med hänsyn till de direkta följderna av användningen av veterinärmediciner.

Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester är fastställda till den analytiska bestämningsgränsen i de fall där tillåten användning av växtskyddsprodukter inte ger mätbara halter av bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedelsprodukter, där ingen användning är tillåten, där användning som tillåtits av medlemsstaterna inte har underbyggts med nödvändig information eller där användning i tredje land har gett upphov till bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedelsprodukter som kan komma att övergå till omsättning på gemenskapsmarknaden utan att användningen har underbyggts med sådan nödvändig information.

Den livstidsexponering som konsumenter utsätts för genom livsmedel behandlade med bekämpningsmedlen som omfattas av detta direktiv har uppskattats och utvärderats i enlighet med de förfaranden och den praxis som används inom gemenskapen, med hänsyn till de riktlinjer som har publicerats av Världshälsoorganisationen (9).

Det har på gemenskapsnivå ännu inte fastställts vetenskapliga metoder och förfaranden för beräkning av akuta referensdoser och uppskattning av akut korttidsexponering via kosten. Vetenskapliga kommittén för växter anser att de vetenskapliga metoder och förfaranden som tagits fram under 1997 års samråd mellan FAO (Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation) och WHO (Världshälsoorganisationen) (10) är lämpliga i avvaktan på en överenskommelse på gemenskapsnivå och har beräknat toxikologiskt acceptabla gränsvärden för metamidofos med avseende på kärnfrukter, persikor, aprikoser och paprikor (11). På grundval av information om god jordbrukssed och kontrollerade praktiska försök kan gränsvärden för rester av metamidofos fastställas på de nivåer som har angivits vara toxikologiskt acceptabla för persikor och aprikoser. Motsvarande information för kärnfrukter saknas, men även för dessa frukter bör gränsvärden för metamidofos fastställas på den toxikologiskt acceptabla nivån med anledning av rester av metamidofos som härrör från användning av acefat. Medlemsstaterna måste undersöka, särskilt med avseende på ovan nämnda jordbruksprodukter, den goda jordbrukssed som finns, för att garantera att fastställda gränsvärden för rester av acefat och metamidofos beaktas.

Gränsvärdena för bekämpningsmedel bör revideras fortlöpande. Värdena kan ändras med hänsyn till nya uppgifter och ny information. Först och främst bör de snabbt omprövas för att kunna sänkas om kommissionen får kännedom om nya eller omvärderade uppgifter som innebär att det finns anledning till oro på grund av konsumenternas kostintag, särskilt enligt artikel 9 i direktiv 86/362/EEG, artikel 9 i direktiv 86/363/EEG, eller artikel 8 i direktiv 90/642/EEG. Särskilt bör gränsvärdena för rester av acefat, metamidofos och vinklozolin i detta direktiv omprövas så snart som möjligt tillsammans med gränsvärdena för rester av dessa bekämpningsmedel enligt direktiv 93/57/EEG och 93/58/EEG, på grundval av utvärderingsarbetet beträffande dessa aktiva substanser enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG.

Gemenskapens gränsvärden och de värden som rekommenderas i Codex Alimentarius fastställs och utvärderas genom liknande förfaranden. Uppgifterna i de relevanta utvärderingarna från FAO/WHO:s gemensamma möte om bekämpningsmedelsrester (Joint meeting on pesticide residues), där bekämpningsmedel som omfattas av detta direktiv behandlades, har emellertid lagts fram på ett alltför kortfattat sätt beträffande godkända användningar/god jordbrukssed och kontrollerade försök med rester av bekämpningsmedel och ger inte någon tydlig grund för ett rekommenderat gränsvärde. Godkännanden av växtskyddsprodukter i tredje länder kan kräva användning av större kvantiteter av bekämpningsmedel eller kortare karenstider före skörden än vad som är tillåtet i gemenskapen och följaktligen kräva högre gränsvärden. Gemenskapens handelspartner har via Världshandelsorganisationen rådfrågats om de halter som fastställs i detta direktiv och deras kommentarer till halterna har beaktats och diskuterats i Ständiga kommittén för växtskydd. Möjligheten att för import fastställa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för vissa kombinationer av bekämpningsmedel och grödor kommer att övervägas av Europeiska gemenskapen på grundval av godtagbara inlämnade uppgifter.

De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i detta direktiv måste ses över inom ramen för omvärderingen av verksamma ämnen i enlighet med det arbetsprogram som föreskrivs i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG.

Yttrandet från Vetenskapliga kommittén för växter har beaktats, särskilt vad avser skyddet av konsumenter av livsmedel som behandlats med bekämpningsmedel.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till direktiv 86/362/EEG skall förteckningen över gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin, "benomyl-gruppen" (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl), "maneb-gruppen" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon ersättas med förteckningen i bilaga A till det här direktivet.

Artikel 2

I bilaga II till direktiv 86/363/EEG skall förteckningen över gränsvärden för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin, "benomyl-gruppen" (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl), "maneb-gruppen" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon ersättas med förteckningen i bilaga B till det här direktivet.

Artikel 3

I bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall förteckningen över gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av klortalonil, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, glyfosat, imazalil, iprodion, permetrin, "benomyl-gruppen" (benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl), "maneb-gruppen" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) och procymidon och de särskilda gränsvärden som fastställts för att ersättas med förteckningen i bilaga C till detta direktiv.

Artikel 4

De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som anges i bilaga D till detta direktiv har fastställts temporärt för acefat, metamidofos och vinklozolin, i väntan på att det på grundval av det utvärderingsarbete beträffande dessa aktiva substanser, som skall genomföras enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG, fastställs omprövade gränsvärden för rester av dessa tre bekämpningsmedel med avseende på alla jordbruksprodukter, senast före den 30 april 2001 för acefat och metamidofos och senast före den 31 december 1999 för vinklozolin.

Artikel 5

1. Detta direktiv träder i kraft den 1 november 1998.

2. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 april 1999. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa åtgärder från och med den 1 augusti 1999.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 oktober 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EGT L 347, 18.12.1997, s. 42.

(3) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43.

(4) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71.

(5) EGT L 230, 10.8.1991, s. 1.

(6) EGT L 191, 7.7.1998, s. 50.

(7) EGT L 211, 23.8.1993, s. 1.

(8) EGT L 211, 23.8.1993, s. 6.

(9) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), utarbetad av GEMS/Food Programme i samarbete med Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjord av Världshälsoorganisationen 1997.

(10) Consultation on food consumption and intake assessment of chemicals, Genève, Schweiz den 10-14 februari 1997: Food Safety Unit, Programme of Food Safety and Food Aid, World Health Organisation 1997; WHO/FSF/FOS.97.5.

(11) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter angående frågor beträffande ändringen av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG: SCP/RESI/024 slutlig: 4 augusti 1998.

BILAGA A

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA B

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA C

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA D

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>