Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 1999/53/EG av den 26 maj 1999 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 05/06/1999 s. 0029 - 0029KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/53/EG

av den 26 maj 1999

om ändring av bilaga II till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/2/EG(2), särskilt artikel 13.2 tredje strecksatsen i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens direktiv 92/76/EEG(3), senast ändrat genom direktiv 98/100/EG(4) erkändes Grekland och Frankrike (Korsika) tillfälligt som skyddade zoner med avseende på okända icke-europeiska skadegörare på frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och andra hybrider, och Italien erkändes också tillfälligt som skyddad zon med avseende på okända icke-europeiska skadegörare på frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och andra hybrider med undantag av Citrus paradisi Macf. Genom kommissionens direktiv 95/40/EG(5) förlängdes detta tillfälliga erkännande bara till och med den 1 april 1996. De bestämmelser i direktiv 77/93/EEG som gäller de ovan nämnda skyddade zonerna har därför blivit inaktuella och bör upphöra att gälla för den juridiska tydlighetens skull.

(2) Denna ändring sker i enlighet med önskemål från de berörda medlemsstaterna.

(3) Bilaga III till direktiv 77/93/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del B i bilaga III till direktiv 77/93/EEG skall punkterna 2 och 3 utgå.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15 juli 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Förfarandet för en sådan hänvisning skall fastställas av medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om de viktigaste bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EGT L 15, 21.1.1998, s. 34.

(3) EGT L 305, 21.10.1992, s. 12.

(4) EGT L 351, 29.12.1998, s. 35.

(5) EGT L 182, 2.8.1995, s. 14.