Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/6/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2000 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av QRD 133 WP (Bacillus subtilis stam QST 713) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2000) 3747]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 05/01/2001 s. 0025 - 0026Kommissionens beslut

av den 12 december 2000

om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av QRD 133 WP (Bacillus subtilis stam QST 713) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

[delgivet med nr K(2000) 3747]

(Text av betydelse för EES)

(2001/6/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/68/EG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2) En samlad dokumentation över det verksamma ämnet QRD 133 WP (Bacillus subtilis stam QST 713) lämnades in av AgraQuest till de tyska myndigheterna den 19 april 2000 för att detta verksamma ämne skulle införas i bilaga I till direktivet.

(3) De tyska myndigheterna har uppgett för kommissionen att dokumentationen efter en första genomgång verkar vara fullständig när det gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II till direktivet. Dessutom bedömer de att dokumentationen innehåller de uppgifter och upplysningar som krävs enligt bilaga III till direktivet när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 överlämnade det sökande företaget därefter dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater.

(4) Dokumentationen remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 1 september 2000.

(5) Enligt artikel 6.3 i direktivet skall det ges en formell bekräftelse på gemenskapsnivå av att den samlande dokumentationen i princip uppfyller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, när det gäller åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet.

(6) En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna göras. Den gör det också möjligt för medlemsstaterna att, i enlighet med artikel 8.1 i direktivet, tills vidare godkänna växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga.

(7) Detta beslut hindrar inte att kommissionen begär att det ansökande företaget lämnar in ytterligare uppgifter och upplysningar till den rapporterande medlemsstaten, i syfte att klargöra vissa punkter i den dokumentation som lagts fram. Då sådana upplysningar som är nödvändiga för att klargöra innehållet i dokumentationen begärs in skall detta inte påverka tidsfristen för inlämnande av den rapport som avses i skäl 9.

(8) Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att Tyskland skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om QRD 133 WP (Bacillus subtilis stam QST 713).

(9) Tyskland skall, så snart som möjligt och senast inom ett år efter det att detta beslut har offentliggjorts, rapportera resultaten av sina undersökningar till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt även ange eventuella villkor för införande.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den dokumentation som AgraQuest överlämnat till kommissionen och medlemsstaterna för att QRD 133 WP (Bacillus subtilis stam QST 713) skall kunna föras in som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och som remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 1 september 2000, uppfyller i princip de krav beträffande uppgifter och upplysningar som anges i bilaga II till direktivet. Dokumentationen uppfyller också de krav beträffande uppgifter och upplysningar som anges i bilaga III till direktivet vad beträffar ett växtskyddsmedel som innehåller QRD 133 WP (Bacillus subtilis stam QST 713), med hänsyn till de föreslagna användningsområdena.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 276, 28.10.2000, s. 41.