Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2001/57/EG av den 25 juli 2001 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 208 , 01/08/2001 s. 0036 - 0043Kommissionens direktiv 2001/57/EG

av den 25 juli 2001

om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål(1), senast ändrat genom direktiv 2001/48/EG(2), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/39/EG(4), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker(5), senast ändrat genom direktiv 2001/48/EG, särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(6), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/49/EG(7), särskilt artikel 4.1 f i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens direktiv 2000/10/EG(8) infördes det befintliga verksamma ämnet fluroxipyr i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Kommissionen har ännu inte fastställt några gränsvärden för rester av detta verksamma ämne. En harmonisering av gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester är önskvärd både ur allmänhetens och handelns perspektiv.

(2) När ämnet hade införts i bilaga I godkände medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i direktiv 91/414/EEG, ett antal växtskyddsmedel som innehåller detta ämne och fastställde provisoriska gränsvärden för resthalter i enlighet med artikel 4.1 f i samma direktiv. Godkännandena gäller användning som herbicid i fruktträdgårdar eller efter groning på äpplen, oliver, lök, säd, ängar och betesmarker. I enlighet med direktivet har kommissionen underrättats om dessa gränsvärden och fått de uppgifter som ligger till grund för dem. Denna information samt uppgifter från andra källor har granskats, och ger tillräcklig grund för att provisoriskt fastställa gränsvärden för resthalter.

(3) Enligt artikel 5 i direktiv 86/363/EEG skall sådana provisoriska gränsvärden för resthalter i animalieprodukter som fastställs i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG anges i bilaga II till direktiv 86/363/EEG.

(4) I samband med införandet av fluroxipyr i bilaga I till direktiv 91/414/EEG sammanfattades den tekniska och vetenskapliga utvärderingen av ämnet i en granskningsrapport från kommissionen daterad 30 november 1999. I denna rapport fastställs det acceptabla dagliga intaget (ADI) för fluroxipyr till 0.8 mg per kg kroppsvikt och dag. Konsumenternas livstidsexponering genom livsmedel som behandlats med fluroxipyr har uppskattats och utvärderats med hjälp av de metoder som används inom Europeiska gemenskapen och med beaktande av de riktlinjer som offentliggjorts av Världshälsoorganisationen(9). Enligt de beräkningar som gjorts leder de gränsvärden som fastställs i det här direktivet inte till att det acceptabla dagliga intaget överskrids.

(5) Under den utvärdering och diskussion som föregick införandet av fluroxipyr i bilaga I till direktiv 91/414/EEG noterades inga sådana akut toxiska effekter som gör det nödvändigt att fastställa en akut referensdos.

(6) För att garantera att konsumenten är tillräckligt skyddad mot exponering för rester av bekämpningsmedel i eller på ej godkända produkter är det lämpligt att gränsvärden för bekämpningsmedelsrester fastställs vid den nedre analytiska bestämningsgränsen för samtliga sådana produkter som omfattas av direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG. Om gemenskapen fastställer provisoriska gränsvärden för resthalter påverkar detta inte medlemsstaternas möjligheter att fastställa egna provisoriska gränsvärden för fluroxipyr i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG och enligt bilaga VI till samma direktiv.

(7) Fyra år bör räcka för att fastställa de flesta andra användningsområdena för fluroxipyr. Efter denna period bör provisoriska gränsvärden för resthalter göras permanenta.

(8) Gemenskapens handelspartner har via Världshandelsorganisationen ombetts lämna synpunkter på de halter som anges i det här direktivet, och deras synpunkter i denna fråga har beaktats. Det har inte fastställts några gränsvärden för rester av fluroxipyr i Codex Alimentarius. Möjligheten att fastställa gränsvärden för resthalter beträffande vissa särskilda kombinationer av bekämpningsmedel och grödor som inte anges här kommer att undersökas av kommissionen, förutsatt att relevanta data lämnas in.

(9) Yttrandet från Vetenskapliga kommittén för växter har beaktats, och särskilt de råd och rekommendationer som lämnats när det gäller konsumentskyddet avseende livsmedel som behandlats med bekämpningsmedel.

(10) Detta direktiv är förenligt med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall läggas till i del A i bilaga II till direktiv 86/362/EEG:

">Plats för tabell>"

Artikel 2

Följande skall läggas till i del B i bilaga II till direktiv 86/363/EEG:

">Plats för tabell>"

Artikel 3

Kolumnen med rubriken "fluroxipyr och dess estrar uttryckt som fluroxipyr" i bilagan till detta direktiv skall läggas till i bilaga II till direktiv 90/642/EEG.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 28 februari 2002. De skall underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 mars 2002.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EGT L 180, 3.7.2001, s. 26.

(3) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43.

(4) EGT L 148, 1.6.2001, s. 70.

(5) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71.

(6) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7) EGT L 176, 29.6.2001, s. 61.

(8) EGT L 57, 2.3.2000, s. 28.

(9) Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester via födan (reviderad utgåva). Dessa riktlinjer har tagits fram av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentariuskommittén för bekämpningsmedelsrester. Utgivare: Världshälsoorganisationen, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

BILAGA

>Plats för tabell>