Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens direktiv 2002/23/EG av den 26 februari 2002 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsakerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 064 , 07/03/2002 s. 0013 - 0019Kommissionens direktiv 2002/23/EG

av den 26 februari 2002

om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/57/EG(2), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung(3), senast ändrat genom direktiv 2001/57/EG, särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker(4), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/5/EG(5), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(6), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/103/EG(7), särskilt artikel 4.1 f i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens direktiv 2001/49/EG(8), 2001/87/EG(9), 98/47/EG(10) och 1999/1/EG(11) infördes de nya verksamma ämnena flupyrsulfuron-metyl, pymetrozin, azoxystrobin och kresoxim-metyl i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, för att användas som herbicid på spannmål, som insekticid på spannmål, frukt, grönsaker, baljväxter, oljeväxtfrö och humle, som fungicid utan specificerad användning respektive som fungicid på spannmål, kärnfrukter och vin.

(2) Att dessa verksamma ämnen infördes i bilaga I grundades på en utvärdering av de uppgifter som lämnats in om föreslagna användningsområden. Uppgifterna om användningen har lämnats in av vissa medlemsstater i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG. Tillgängliga uppgifter har nu gåtts igenom och de har befunnits vara tillräckliga för att vissa gränsvärden skall kunna fastställas.

(3) Om det inte finns något permanent eller provisoriskt gränsvärde för resthalter på gemenskapsnivå skall medlemsstaterna, innan växtskyddsmedel med de verksamma ämnena får godkännas, fastställa ett provisoriskt nationellt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.

(4) Med anledning av att de verksamma ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, avslutades motsvarande tekniska och vetenskapliga utvärderingar genom kommissionens granskningsrapporter. Dessa rapporter avslutades den 16 oktober 1998, 27 april 2001, 22 april 1998 och 27 juli 2001 för kresoxim-metyl, flupyrsulfuron-metyl, azoxystrobin respektive pymetrozin. I dessa fastställs det acceptabla dagliga intaget (ADI) för kresoxim-metyl till 0,4 mg/kg kroppsvikt/dag, för flupyrsulfuron-metyl till 0,035 mg/kg kroppsvikt/dag, för azoxystrobin till 0,1 mg/kg kroppsvikt/dag och för pymetrozin till 0,03 mg/kg kroppsvikt/dag. Konsumenternas livstidsexponering genom livsmedel som behandlats med dessa verksamma ämnen har uppskattats och utvärderats med hjälp av gemenskapens använda metoder och praxis och med beaktande av de riktlinjer som offentliggjorts av Världshälsoorganisationen(12) samt yttrandet om metoderna från Vetenskapliga kommittén för växter(13). Det har beräknats att direktivets gränsvärden för resthalter inte kommer att leda till att de acceptabla dagliga intagen överskrids.

(5) Under den utvärdering och diskussion som föregick införandet av flupyrsulfuron-metyl, azoxystrobin och kresoxim-metyl i bilaga I till direktiv 91/414/EEG noterades inga sådana akut toxiska effekter som gör det nödvändigt att fastställa en akut referensdos. Den akuta referensdosen för pymetrozin fastställdes till 0,1 mg/kg kroppsvikt/dag. Enligt exponeringsbedömningen kommer de föreslagna gränsvärdena för resthalter inte att leda till att konsumenterna utsätts för oacceptabel akut exponering.

(6) För att konsumenterna skall kunna skyddas från exponering för restsubstanser i eller på grödor för vilka det saknas godkännande, bör de provisoriska gränsvärden som fastställs motsvara den lägsta analytiska bestämningsgränsen för sådana produkter som omfattas av direktiven 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG. Om gemenskapen fastställer sådana provisoriska gränsvärden för resthalter, påverkar detta inte medlemsstaternas möjligheter att fastställa egna provisoriska gränsvärden för flupyrsulfuron-metyl, pymetrozin, azoxystrobin och kresoxim-metyl i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG och bilaga VI till detta. Fyra år bör räcka för att fastställa de flesta andra användningsområden för dessa verksamma ämnen. Därefter bör de provisoriska gränsvärdena för resthalter göras permanenta.

(7) Gemenskapen har anmält kommissionens utkast till direktiv till Världshandelsorganisationen (WTO), vars synpunkter har beaktats vid den slutliga utformningen av direktivet. Möjligheten att för import från tredje land fastställa särskilda gränsvärden för vissa kombinationer av bekämpningsmedel och grödor kan komma att undersökas av kommissionen, allteftersom relevanta data lämnas in.

(8) Yttrandet från Vetenskapliga kommittén för växter har beaktats, särskilt dess råd och rekommendationer om konsumentskyddet när det gäller livsmedel som behandlats med bekämpningsmedel.

(9) Detta direktiv är förenligt med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande gränsvärden för bekämpningsmedelsrester skall läggas till i del A i bilaga II till direktiv 86/362/EEG:

>Plats för tabell>

Den 1 december 2005 skall de provisoriska gränsvärdena för resthalter av flupyrsulfuron-metyl och pymetrozin upphöra att vara provisoriska och bli permanenta i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 86/362/EEG.

Artikel 2

Följande bekämpningsmedel skall läggas till i del B i bilaga II till direktiv 86/363/EEG:

>Plats för tabell>

Den 1 december 2005 skall de provisoriska gränsvärdena för resthalter av pymetrozin upphöra att vara provisoriska och bli permanenta i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 86/363/EEG.

Artikel 3

Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av flupyrsulfuron-metyl och pymetrozin i bilagan till detta direktiv skall läggas till i bilaga II till direktiv 90/642/EEG. Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av azoxystrobin i bilagan till detta direktiv skall ersätta de gränsvärden som anges i bilaga II till direktiv 90/642/EEG.

Artikel 4

De provisoriska gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester av kresoxim-metyl i bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall ändras till 0,2 mg/kg (p) för jordgubbar. (p) anger provisoriskt gränsvärde för resthalter.

För kresoxim-metyl skall de provisoriska gränsvärdena för resthalter bli permanent från och med den 19 oktober 2004.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 augusti 2002 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 september 2002.

3. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EGT L 208, 1.8.2001, s. 36.

(3) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43.

(4) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71.

(5) EGT L 34, 5.2.2002, s. 7.

(6) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7) EGT L 304, 21.11.2001, s. 14.

(8) EGT L 176, 29.6.2001, s. 61.

(9) EGT L 276, 19.10.2001, s. 17.

(10) EGT L 191, 7.7.1998, s. 50.

(11) EGT L 21, 28.1.1999, s. 21.

(12) Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester via födan (reviderad utgåva). Dessa riktlinjer har tagits fram av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester. Utgivare: Världshälsoorganisationen, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter beträffande frågor som rör ändringar av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG (Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter, 14 juli 1998) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.thml).

BILAGA

>Plats för tabell>