Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2003/105/EG: Kommissionens beslut av den 17 februari 2003 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av spiromesifen och metrafenon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 530]Europeiska unionens officiella tidning nr L 043 , 18/02/2003 s. 0045 - 0046Kommissionens beslut

av den 17 februari 2003

om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av spiromesifen och metrafenon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG

[delgivet med nr K(2003) 530]

(Text av betydelse för EES)

(2003/105/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/81/EG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2) En samlad dokumentation över det verksamma ämnet spiromesifen lämnades in av Bayer AG, Tyskland (numera Bayer CropScience), till myndigheterna i Förenade kungariket den 18 april 2002 med en begäran om att detta verksamma ämne skulle föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. För metrafenon inlämnades en samlad dokumentation av BASF AG, Belgien, till myndigheterna i Förenade kungariket den 4 juni 2002.

(3) Myndigheterna i Förenade kungariket och Belgien har uppgett för kommissionen att dokumentationen efter en första genomgång verkar vara fullständig när det gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Dokumentationen verkar även innehålla de uppgifter och upplysningar som krävs enligt bilaga III till direktiv 91/414/EEG när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnade de sökande företagen därefter dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater varvid den vidarebefordrades till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4) Genom detta beslut ges en formell bekräftelse på gemenskapsnivå av att dokumentationen i princip anses uppfylla kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, när det gäller åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den dokumentation beträffande de verksamma ämnen som anges i bilagan till detta beslut och som har överlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att ämnena i fråga skall kunna föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG uppfyller i princip kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG.

Dokumentationen uppfyller också, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena, de krav beträffande uppgifter och upplysningar som anges i bilaga III till direktiv 91/414/EEG när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnena.

Artikel 2

De rapporterande medlemsstaterna skall göra en noggrann granskning av dokumentationen i fråga och överlämna resultatet av granskningen, tillsammans med eventuella rekommendationer beträffande huruvida de verksamma ämnena bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och eventuella villkor för detta, till kommissionen så snart som möjligt och senast inom ett år efter den 18 februari 2003.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 276, 12.10.2002, s. 28.

BILAGA

VERKSAMMA ÄMNEN SOM OMFATTAS AV DETTA BESLUT

>Plats för tabell>