Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2003/565/EG: Kommissionens beslut av den 25 juli 2003 om förlängning av den tidsperiod som föreskrivs i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 2692]Europeiska unionens officiella tidning nr L 192 , 31/07/2003 s. 0040 - 0043Kommissionens beslut

av den 25 juli 2003

om förlängning av den tidsperiod som föreskrivs i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG

[delgivet med nr K(2003) 2692]

(Text av betydelse för EES)

(2003/565/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/68/EG(2), särskilt artikel 8.2 tredje stycket i detta, och

av följande skäl:

(1) I artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG fastställs att en medlemsstat, under tolv år efter anmälan av det direktivet, får godkänna att växtskyddsmedel, som innehåller verksamma ämnen som inte är förtecknade i bilaga I till det direktivet och som fanns på marknaden två år efter anmälan av direktivet, släpps ut på marknaden, medan de ämnena gradvis granskas inom ramen för ett arbetsprogram.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 1112/2002(3) fastställs genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG. Detta program pågår fortfarande och det har ännu inte varit möjligt att färdigställa besluten för ett antal verksamma ämnen.

(3) Kommissionen lade fram sin rapport den 26 juli 2001(4). I rapporten drogs slutsatsen att arbetet inte hade gått så snabbt som man ursprungligen hade förväntat sig och att tidsfristen därför borde förlängas för de verksamma ämnen för vilka industrin hade anmält ett åtagande att ta fram de nödvändiga akterna inom tidsfristerna.

(4) För de verksamma ämnena bör den tidsperiod som fastställs i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG förlängas så att tiden räcker till för att lämna in de aktuella akterna och utvärdera dem.

(5) Denna förlängning av tidsfristen påverkar inte möjligheten att införa eller inte införa enskilda verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414 enligt artikel 8.2 fjärde stycket i det direktivet.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den tidsperiod på tolv år som fastställs i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG förlängs fram till och med den 31 december 2008 för de verksamma ämnen som förtecknats i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EUT L 177, 16.7.2003, s. 12.

(3) EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(4) KOM(2001) 444 slutlig.

BILAGA

Förteckning över verksamma ämnen som avses i artikel 1

A. Kemiska verksamma ämnen

(2E,13Z)-Oktadekadien-1-yl-acetat

(3E,13Z)-Oktadekadien-1-yl-acetat

(3Z,13Z)-Oktadekadien-1-yl-acetat

(7E,9E)-Dodekadienyl-acetat

(7E,9Z)-Dodekadienyl-acetat

(7Z,11E)-Hexadekadien-1-yl-acetat

(7Z,11Z)-Hexadekadien-1-yl-acetat

(9Z,12E)-Tetradekadien-1-yl-acetat

(E)-11-Tetradekenylacetat

(E)-8-Dodekenylacetat

(E,E)-8,10-Dodekadien-1-ol

(E/Z)-8-Dodekenylacetat

(E/Z)-9-Dodeken-1-ol

(E/Z)-9-Dodekenylacetat

(Z)-11-Hexadecen-1-on

(Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

Z-11-Hexadekenal

(Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

(Z)-13-Hexadecen-11-ynyl-acetat

(Z)-13-Oktadecenal

(Z)-7-Tetradekenal

(Z)-8-Dodekenol

(Z)-8-Dodekenylacetat

(Z)-9-Dodekenylacetat

Z-9-Hexadekenal

(Z)-9-Tetradekenylacetat

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Docosatetraen-1-yl-isobutyrat

1,4-Diaminobutan (Putrescin)

1,7-Dioxaspiro-5,5-undekan

1-Dekanol

1-Naftylacetamid

1-Naftylättiksyra

1-Naftylättiksyra-ethylester

1-Tetradekanol

2,6,6-Trimetylbicyclo(3.1.1)hept-2-en-4-ol

2-Naftyloxyacetamid

2-Naftyloxiättiksyra

2-Fenylfenol (inklusive natriumsalt)

3,7,11-Trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol (Nerolidol)

3,7-Dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (Geraniol)

5-Deken-1-ol

5-Deken-1-yl-acetat

6-Bensyladenin

Ättiksyra

Aluminiumammoniumsulfat

Aluminiumfosfid

Aluminiumsulfat

Inom kategorin aminosyror följande:

Gamma-aminosmörsyra

L-glutaminsyra

L-Tryptofan

Ammoniumacetat

Ammoniumkarbonat

Antrakinon

Azadiraktin

Benolja

Brodifakum

Bromadiolon

Kalciumkarbid

Kalciumklorid

Koldioxid

Kitosan

Kloralos

Klorfasinon

cis-Zeatin

Citronellol

Citrusextrakt

Cystein

Denatoniumbensoat

Didekyldimetylammoniumklorid

Difenakum

Dodekan-1-yl-acetat

Dodekylalkohol

EDTA och salter av detta

Etanol

Etoxikin

Etylen

Farnesol (Z,E)-3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrien-1-ol

Inom kategorin fettsyror följande:

Dekansyra

Fettmetylester

Kaliumsalt av fettsyror

Heptansyra

Oktansyra

Oleinsyra

Pelargonsyra

Fettalkoholer

Folsyra

Formaldehyd

Myrsyra

Vitlöksextrakt

Gelatin

Gibberellinsyra

Gibberellin

Glutaraldehyd

Grapefruktfröextrakt

Väteperoxid

Hydrolyserat protein

Indolylättiksyra

Indolylsmörsyra

Järnsulfat

Kaolin

Kiselgur (diatoméjord)

Lecitin

Kalciumsulfid

Magnesiumfosfid

Maltodextrin

Ringblommeextrakt

Metylnonylketon

Extrakt av Mimosa Tenuiflora

Nikotin

Paraffinolja

Peppar

Perättiksyra

Petroleumoljor

Foxim

Inom kategorin växtoljor följande:

Olja av svartvinbärsknoppar

Citronellaolja

Klöverolja

Daphneolja

Eterisk olja (Eugenol)

Eteriska oljor

Eukalyptusolja

Guajakträolja

Vitlöksolja

Citrongräsolja

Mejramolja

Olivolja

Apelsinolja

Tallolja

Raps- och rybsfröolja

Sojaolja

Grönmyntaolja

Solrosolja

Timjanolja

Ylangylangolja

Kaliumvätekarbonat

Kaliumpermanganat

Pyretriner

Kvartssand

Kvassia

I kategorin avskräckande medel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, följande:

Blodmjöl

Essentiella oljor

Fettsyror, fiskolja

Fiskolja

Fårtalg

Tallolja

Tallråolja

Rotenon

Extrakt av marina alger

Alger

Natriumaluminiumsilikat

Natriumvätekarbonat

Natriumhypoklorit

Natriumlarylsulfat

Natriumdisulfit

Natrium p-toluensulfonkloramid

Svavel och svaveldioxid

Svavelsyra

Trikalciumfosfat

Trimetylaminhydroklorid

Urea

Vetegluten

Zinkfosfid

B. Mikroorganismer

Bacillus sphaericus

Bacillus thuringiensis underart aizawai

Bacillus thuringiensis underart israelensis

Bacillus thuringiensis underart kurstaki

Bacillus thuringiensis underart tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii (syn. B. tenella)

Cydia pomonella granulosis virus

Metarhizium anisopliae

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Phlebiopsis gigantea

Streptomyces griseoviridis

Trichoderma harzianum

Trichoderma polysporum

Trichoderma viride

Verticillium dahliae

Verticillium lecanii