Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2229/2004

av den 3 december 2004

om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 andra stycket i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 91/414/EEG skall kommissionen efter anmälan av direktivet genomföra ett tolvårigt arbetsprogram (”arbetsprogrammet”) i syfte att successivt undersöka de verksamma ämnen som fanns på marknaden två år efter det att direktiv 91/414/EEG anmäldes.

(2)

Den första etappen i arbetsprogrammet pågår för närvarande och fastställdes genom kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2).

(3)

Den andra etappen i arbetsprogrammet, som även den pågår för närvarande, fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(4)

En tredje etapp i arbetsprogrammet föreskrivs i förordning (EG) nr 451/2000 för ytterligare ett antal verksamma ämnen som inte omfattas av den första och andra etappen i programmet. Den tredje etappen i arbetsprogrammet fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 1490/2002 av den 14 augusti 2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/2002 (4). Också denna tredje etapp pågår för närvarande.

(5)

Den fjärde etappen i arbetsprogrammet fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 1112/2002 av den 20 juni 2002 om genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (5) och pågår för närvarande. Producenter som vill bidra till att de verksamma ämnen som omfattas av denna etapp förs in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG har åtagit sig att lämna de nödvändiga uppgifterna.

(6)

På grund av att Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien har anslutit sig till EU måste producenterna i dessa nya medlemsstater få möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i den fjärde etappen när det gäller alla ämnen som omfattas av den etappen. Det bör också göras en översyn av de ämnen som fanns på marknaden i en ny medlemsstat före den 1 maj 2004 och som inte omfattas av den första, andra, tredje och fjärde etappen i arbetsprogrammet.

(7)

De förfaranden som fastställs i den här förordningen skall inte påverka förfaranden och åtgärder inom ramen för annan gemenskapslagstiftning, särskilt inte rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (6), om kommissionen får belägg för att kraven i detta direktiv kommer att uppfyllas.

(8)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av EFSA och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (7) inrättas Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), vars syfte är att säkra att gemenskapen har tillgång till högt kvalificerat, oberoende och effektivt vetenskapligt och tekniskt stöd för att uppnå en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa i lagstiftningen om säkra livsmedel och säkert foder. Det är därför lämpligt att föreskriva att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet skall delta aktivt i arbetsprogrammet om verksamma ämnen.

(9)

Det bör fastställas vilket förhållande som skall råda mellan producenterna, medlemsstaterna, kommissionen och EFSA, samt vilka skyldigheter som var och en av dessa parter har när det gäller genomförandet av arbetsprogrammet, och i samband med detta skall hänsyn tas till de erfarenheter som gjorts under den första och andra etappen av programmet, målet att hålla isär riskbedömning och riskhantering samt behovet av att organisera arbetet så effektivt som möjligt.

(10)

För att säkra att programmet fungerar väl måste producenterna, medlemsstaterna, kommissionen och EFSA ha ett nära samarbete, och tidsfristerna måste iakttas noga. Strikta tidsfrister bör fastställas för alla delar av den fjärde etappen av arbetsprogrammet så att det kan säkerställas att programmet avslutas inom en rimlig tidsperiod. För vissa verksamma ämnen med begränsade krav på dokumentation är det lämpligt med en kort tidsfrist för att lämna in dokumentationen så att det finns möjlighet att lämna ytterligare uppgifter inom den totala tidsramen för programmets slutförande.

(11)

För att undvika dubbelarbete, framför allt i form av experiment på ryggradsdjur, bör producenterna uppmuntras att lämna in gemensamma akter med dokumentation.

(12)

Det är nödvändigt att fastställa producenternas skyldigheter när det gäller de uppgifter som skall lämnas in, i fråga om form och tidsfrister samt gentemot de nationella myndigheterna och EFSA. Många av de verksamma ämnen som omfattas av arbetsprogrammets fjärde etapp tillverkas i små mängder för specialiständamål. Några är viktiga i ekologiskt jordbruk eller annat jordbruk med låg användning av insatsmedel och kan förväntas innebära små risker för människor och miljö.

(13)

Kommissionen har framhållit behovet av särskilda åtgärder för lågriskämnen i sin rapport till Europaparlamentet och rådet ”Utvärdering av verksamma ämnen i växtskyddsmedel” (rapporten lämnad i enlighet med artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden) (8).

(14)

I denna etapp av arbetsprogrammet krävs det ett annat tillvägagångssätt för att minska risken för att stora mängder verksamma ämnen dras tillbaka enbart av ekonomiska skäl. För vissa grupper av verksamma ämnen bör därför formen för och kraven på de uppgifter som skall lämnas inte vara desamma som för verksamma ämnen i de tre tidigare etapperna av arbetsprogrammet.

(15)

För att EG-lagstiftningen skall vara enhetlig måste man se till att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med de åtgärder som vidtagits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (9).

(16)

Efter det att ett verksamt ämne har förts in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG bör det inte krävas en anmälan och inlämning av dokumentation för att få släppa ut motsvarande växtskyddsmedel på marknaden i enlighet med artikel 13 i direktivet. Därför bör personer som inte har lämnat in någon anmälan ha möjlighet att under samtliga etapper erhålla information om eventuella tilläggskrav för fortsatt saluföring av ett växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne under utvärdering.

(17)

För att säkerställa att all relevant information om ett verksamt ämnes eller dess resthalters potentiella skadeverkningar beaktas skall vid utvärderingarna hänsyn också tas till sådana tekniska och vetenskapliga rön om ett verksamt ämne som eventuella tredje parter lagt fram inom den fastställda tidsfristen.

(18)

Om samarbetet med anmälarna upphör kan utvärderingen av ett verksamt ämne inte fortsätta på ett effektivt sätt och bör därför avslutas, om inte en medlemsstat tar över arbetet.

(19)

Utvärderingsarbetet bör fördelas mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. Därför bör en rapporterande medlemsstat utses för varje verksamt ämne. I förekommande fall skall den rapporterande medlemsstaten göra en bedömning av anmälarens checklista som visar att dokumentationen är fullständig, samt undersöka och utvärdera den information som tillhandahållits. Den rapporterande medlemsstaten skall presentera resultaten av utvärderingen för EFSA och utfärda en rekommendation till kommissionen om vilket beslut som skall fattas om det verksamma ämnet i fråga. För vissa grupper av verksamma ämnen bör den rapporterande medlemsstaten samarbeta nära med andra rapporterande medlemsstater för denna grupp. För varje grupp bör det utses en huvudrapportör som samordnar detta samarbete.

(20)

De rapporterande medlemsstaterna skall skicka utkasten till bedömningsrapport om verksamma ämnen till EFSA. Utkasten bör granskas av EFSA innan de överlämnas till kommissionen.

(21)

Om det visar sig att ansvaret för utvärdering och bedömning är ojämnt fördelat mellan de rapporterande medlemsstaterna, bör det vara möjligt att ersätta den medlemsstat som ursprungligen utsetts till rapporterande för ett visst verksamt ämne med en annan medlemsstat.

(22)

För att finansiera denna etapp av arbetsprogrammet skall en avgift erläggas till medlemsstaterna för hantering och utvärdering av dokumentationen och utkasten till bedömningsrapporter.

(23)

EFSA har rådfrågats om de föreslagna åtgärderna.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER SAMT BEHÖRIG MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs

a)

tillämpningsföreskrifter för den fjärde etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 andra stycket i direktiv 91/414/EEG (”arbetsprogrammet”) när det gäller den fortsatta utvärderingen av de verksamma ämnen som anmäls enligt förordning (EG) nr 1112/2002,

b)

regler för de verksamma ämnen som fanns på marknaden före den 1 maj 2004 i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, och som inte omfattas av första, andra och tredje etappen i arbetsprogrammet och av förordning (EG) nr 1112/2002.

2.   Artikel 6.2 och 6.3 samt artikel 6.4 andra stycket i direktiv 91/414/EEG skall inte tillämpas på de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 1 till denna förordning, så länge som de förfaranden som föreskrivs i denna förordning avseende sådana ämnen inte har slutförts.

3.   Denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar

a)

medlemsstaternas granskningar av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till denna förordning, särskilt den granskning som görs då godkännanden förnyas enligt artikel 4.4 i direktiv 91/414/EEG,

b)

kommissionens granskningar i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 91/414/EEG,

c)

utvärderingar som genomförs i enlighet med direktiv 79/117/EEG.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning skall definitionerna i artikel 2 i direktiv 91/414/EEG och i artikel 2 i förordning (EG) nr 1112/2002 gälla.

Följande definitioner skall ocksä gälla:

a)

anmälare: varje fysisk eller juridisk person som lämnat in en anmälan i enlighet med

i)

förordning (EG) nr 1112/2002 enligt bilaga II i denna förordning, eller

ii)

artikel 4 i denna förordning.

b)

rapporterande medlemsstat: den rapporterande medlemsstaten för det verksamma ämne som finns förtecknat i bilaga I.

c)

sammanfattande dokumentation: dokumentation som innehåller den information som krävs enligt artikel 10.2 och där det ges en sammanfattning av resultaten av de tester och undersökningar som avses i denna punkt.

d)

fullständig dokumentation: dokumentation som innehåller den information som krävs enligt artikel 10.3 och där resultaten av de tester och undersökningar som nämns i den sammanfattande dokumentationen redovisas i sin helhet.

Artikel 3

Behörig myndighet i medlemsstaten

1.   Varje medlemsstat skall utse en eller flera myndigheter som skall se till att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning.

2.   De nationella myndigheter som förtecknas i bilaga III skall svara för samordning och alla nödvändiga kontakter med anmälare, övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna skall lämna uppgifter om den behöriga samordnande nationella myndigheten till kommissionen, EFSA och de behöriga samordnande nationella myndigheterna i övriga medlemsstater, samt meddela eventuella ändringar av dessa uppgifter.

KAPITEL II

ANMÄLNINGAR AV VERKSAMMA ÄMNEN FRÅN PRODUCENTER I DE NYA MEDLEMSSTATERNA

Artikel 4

Anmälningar från producenter i de nya medlemsstaterna

1.   Producenter i de nya medlemsstater som anges i artikel 1.1 b i denna förordning som vill säkerställa att ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga I till denna förordning förs in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, skall anmäla de uppgifter som anges i denna förordnings bilaga V till kommissionen, övriga anmälare av detta ämne och den rapporterande medlemsstaten senast tre månader från dagen för denna förordnings ikraftträdande.

2.   Producenter som gör en anmälan enligt punkt 1 skall uppfylla de skyldigheter som producenter eller anmälare har för det anmälda verksamma ämnet enligt denna förordning.

3.   En producent i en ny medlemsstat som inte har gjort en anmälan enligt punkt 1 av ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga I till denna förordning skall endast tillåtas delta i arbetsprogrammet tillsammans med en eller flera anmälare av det verksamma ämnet, däribland en medlemsstat som har gjort en anmälan i enlighet med punkt 4 i denna artikel.

4.   Om det inte har lämnats in någon anmälan av ett visst verksamt ämne som är infört i bilaga I till denna förordning, kan en ny medlemsstat meddela sitt intresse av att det verksamma ämnet förs in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG genom att göra en anmälan till kommissionen och den rapporterande medlemsstaten.

Denna anmälan skall göras så snart som möjligt, och inte senare än tre månader efter det att kommissionen har meddelat medlemsstaterna att ingen anmälan har lämnats in för detta verksamma ämne.

En medlemsstat som lämnar in en sådan anmälan skall därefter behandlas som producent vid utvärderingen av det berörda verksamma ämnet.

5.   Kommissionen skall besluta, enligt artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG, att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till direktivet som avses i bilaga I till denna förordning och för vilka ingen anmälan har lämnats i enlighet med punkt 1 eller 4 i denna artikel. I beslutet skall skälen för detta anges.

Medlemsstaterna skall återkalla godkännandet av växtskyddsprodukter som innehåller sådana verksamma ämnen inom den tidsfrist som föreskrivs i beslutet.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR INLÄMNING AV DOKUMENTATION OM VERKSAMMA ÄMNEN OCH TREDJE PARTS INLÄMNING AV UPPGIFTER

Artikel 5

Fler än en anmälare lämnar in dokumentation

1.   Om mer än en part har anmält ett verksamt ämne som är förtecknat i bilaga I skall anmälarna i görligaste mån översända dokumentationen om ämnet gemensamt.

Om dokumentationen inte lämnas in gemensamt av samtliga anmälare skall den innehålla uppgifter om vilka insatser som har gjorts för ett gemensamt inlämnande och orsakerna till att vissa anmälare inte har deltagit.

2.   När det gäller ett verksamt ämne som anmäls av fler än en part skall anmälarna, för varje undersökning som inkluderar ryggradsdjur, ange vilka åtgärder som vidtagits för att undvika dubbla tester och i förekommande fall ange skälen till dubbla undersökningar.

Artikel 6

Inlämning av dokumentation till den rapporterande medlemsstaten

1.   Anmälaren skall överlämna akten med dokumentation om det verksamma ämnet (”dokumentationen”) till den rapporterande medlemsstaten.

2.   Dokumentationen skall innehålla följande:

a)

en kopia av anmälan; om flera producenter har gjort en gemensam anmälan enligt artikel 5.1 skall den innehålla

i)

en kopia av anmälningarna enligt artikel 4 eller 5 i förordning (EG) nr 1112/2002 eller artikel 4 i den här förordningen,

ii)

namn på den person som har utsetts av producenterna att ansvara för den gemensamma anmälan och som kommer att fungera som kontaktperson under förfarandet,

b)

ett begränsat antal typiska användningsområden för det verksamma ämnet, och på grundval av de upplysningar som lämnas in skall anmälaren kunna visa att en eller flera beredningar uppfyller kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG för införande av det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet.

3.   Om den rapporterande medlemsstaten i enlighet med artikel 20.2 begär att anmälaren skall distribuera den uppdaterade sammanfattande dokumentationen eller den uppdaterade och fullständiga dokumentationen eller delar av denna, skall anmälaren göra det senast en månad från och med dagen för mottagandet av en sådan begäran.

Artikel 7

Dokumentation för verksamma ämnen som lämnats in enligt direktiv 98/8/EG

Om ett verksamt ämne har anmälts enligt direktiv 98/8/EG kan anmälaren genom avvikelse från artiklarna 5 och 6 överlämna

a)

en kopia av den dokumentation som lämnats in enligt direktiv 98/8/EG,

b)

sådan eventuell tilläggsinformation som enligt bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG behövs för att det verksamma ämnet skall kunna föras in i bilaga I till direktivet med hänvisning till de användningsområden som omfattas av direktivet.

Artikel 8

Dokumentation för verksamma ämnen som lämnats in enligt förordning (EG) nr 1490/2002

Om dokumentation har lämnats in enligt förordning (EG) nr 1490/2002 kan den person som lämnade in dokumentationen också, tillsammans med den kompletterande dokumentation som lämnats enligt förordningen, lämna

a)

en hänvisning till den dokumentation som lämnats in enligt förordning (EG) nr 1490/2002,

b)

sådan eventuell tilläggsinformation som enligt bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG behövs för att det verksamma ämnet skall kunna föras in i bilaga I till direktivet med hänvisning till de användningsområden som omfattas av denna förordning.

Artikel 9

Särskilda villkor för inlämning av dokumentation för de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I

1.   Om dokumentationen gäller ett verksamt ämne som förtecknas i del A i bilaga I skall anmälaren, utöver de uppgifter som krävs enligt artikel 5 och artikel 6.2, i förekommande fall lämna följande information om det verksamma ämnet och växtskyddsmedlet:

a)

All tillgänglig information om eventuella risker för människors och djurs hälsa och för miljön, däribland information från litteratur i ämnet, med angivande av vilka databaser som konsulterats och vilka sökord som använts.

b)

Tillgängliga bedömningsrapporter från OECD-länder.

c)

Information om eventuella pågående tester och undersökningar och datum för när de beräknas vara slutförda.

2.   Dokumentationen skall innehålla rapporterna från enskilda tester och undersökningar med samtliga uppgifter som avses i punkt 1.

3.   När en medlemsstat fungerar som rapporterande medlemsstat och får kopior i enlighet med artikel 20.2 skall den ange hur många kopior av dokumentationen som anmälaren skall lämna in.

Formatet för dokumentationen skall fastställas med hänsyn till de rekommendationer som utfärdats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 10

Särskilda villkor för inlämning av dokumentation för de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I

1.   Om dokumentationen gäller ett verksamt ämne som är upptaget i del B i bilaga I skall anmälaren lämna in dokumentation och en sammanfattande dokumentation.

2.   Anmälaren skall lämna följande information i den sammanfattande dokumentationen:

a)

De uppgifter som krävs enligt artiklarna 5 och 6.2 i denna förordning.

b)

Sammanfattningar och resultaten av tester och undersökningar samt namn på den person eller det institut som har genomfört dessa tester och undersökningar, för varje punkt i bilagorna II (del A eller B) och III (del A eller B) till direktiv 91/414/EEG.

c)

En checklista som fylls i av anmälaren och som visar att dokumentationen är fullständig enligt artikel 18 i denna förordning.

De tester och undersökningar som avses i punkt 2 b skall vara av betydelse för bedömningen av de kriterier som fastställs i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG för en eller flera beredningar som är representativa för användningsområdena, med beaktande av att ofullständig information i den dokumentation som krävs enligt direktivets bilaga II och, till följd av det föreslagna begränsade antalet representativa användningsområden för det verksamma ämnet kan leda till restriktioner för införandet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

3.   Den fullständiga dokumentationen skall innehålla rapporterna från enskilda tester och undersökningar avseende samtliga uppgifter som nämns i b och andra stycket i punkt 2.

4.   Medlemsstaterna skall ange antalet kopior och formen för den sammanfattande och den fullständiga dokumentation som anmälarna skall lämna in.

När medlemsstaterna fastställer form för den fullständiga och den sammanfattande dokumentationen skall de ta hänsyn till de rekommendationer som utfärdats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 11

Inlämning av uppgifter från tredje part

Varje fysisk eller juridisk person som vill lämna sådan information som kan bidra till utvärderingen av ett verksamt ämne i bilaga I, särskilt när det gäller potentiella skadeverkningar av detta ämne och rester av det på djurs och människors hälsa och på miljön, skall lämna informationen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12.

Informationen skall lämnas till den rapporterande medlemsstaten och EFSA. På begäran av den rapporterande medlemsstaten skall denna person också lämna informationen till övriga medlemsstater senast en månad efter mottagandet av en sådan begäran.

Artikel 12

Tidsfrister för att lämna dokumentation

Anmälaren skall lämna dokumentationen till den rapporterande medlemsstaten

a)

senast den 30 juni 2005 för de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I,

b)

senast den 30 november 2005 för de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I.

Artikel 13

Underlåtenhet att lämna dokumentation

1.   Om anmälaren inte lämnar in dokumentationen eller delar av den inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12, skall den rapporterande medlemsstaten underrätta kommissionen och EFSA om detta inom två månader från dagen för utgången av tidsfristen och ange de skäl som anförts av anmälaren.

2.   På grundval av informationen från den rapporterande medlemsstaten enligt punkt 1 skall kommissionen fastställa om anmälaren har visat att dröjsmålet med att lämna in dokumentationen har orsakats av force majeure.

I sådant fall skall den fastställa en ny tidsfrist för inlämnade av dokumentation som uppfyller kraven i artiklarna 5, 6, 9 och 10 i denna förordning enligt förfarandet i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

3.   Kommissionen skall, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG, besluta att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till direktivet för vilka ingen dokumentation har lämnats inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12 eller artikel 13.2 andra stycket i denna förordning. I beslutet skall skälen för detta anges.

Medlemsstaterna skall återkalla godkännandet av växtskyddsprodukter som innehåller sådana verksamma ämnen inom den tidsfrist som föreskrivs i beslutet.

Artikel 14

Anmälare som byts ut eller inte längre önskar delta

1.   Då en anmälare inte längre önskar delta i arbetsprogrammet för ett visst verksamt ämne skall denne omedelbart underrätta den rapporterande medlemsstaten, kommissionen, EFSA och övriga anmälare av ämnet i fråga, samt ange skälen för sitt beslut.

Om en anmälare väljer att inte längre delta eller inte fullgör de skyldigheter som föreskrivs i den här förordningen, skall förfarandena i artiklarna 15 och 24 avbrytas beträffande dokumentationen i fråga.

2.   Om en anmälare kommer överens med en annan producent om att denne i anmälarens ställe skall delta i det arbetsprogram som avses i denna förordning, skall anmälaren och producenten i en gemensam förklaring underrätta den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och EFSA om att den nya producenten ersätter den ursprungliga anmälaren och övertar dennes skyldigheter enligt bestämmelserna i artiklarna 4, 5, 6, 9, 10, 12 och 24. Anmälaren och producenten skall se till att övriga anmälare av ämnet i fråga också erhåller informationen vid samma tidpunkt.

Den andra producenten och den ursprungliga anmälaren skall ha gemensamt betalningsansvar för eventuellt obetalda avgifter för den förra anmälarens anmälan enligt det system som medlemsstaterna har fastställt i enlighet med artikel 30.

3.   Om alla anmälare av ett verksamt ämne vill avsluta sitt deltagande i arbetsprogrammet kan en medlemsstat fungera som anmälare och därigenom delta i arbetsprogrammet.

En medlemsstat som vill fungera som anmälare skall meddela detta till den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och EFSA senast en månad efter det att medlemsstaten underrättats om att alla anmälare beslutat att inte längre delta, och den skall överta den ursprungliga anmälarens skyldigheter enligt bestämmelserna i artiklarna 4, 5, 6, 9, 10, 12 och 24.

4.   All dokumentation som lämnas in skall vara tillgänglig för den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och EFSA.

KAPITEL IV

UTVÄRDERING AV DOKUMENTATION

Artikel 15

Allmänna villkor för utvärdering av dokumentation

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 skall den rapporterande medlemsstaten utvärdera all dokumentation som lämnats till den.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv 91/414/EEG skall den rapporterande medlemsstaten inte tillåta att det lämnas in nya undersökningsresultat under utvärderingen, utom när det gäller sådana undersökningar som avses i artikel 9.1 c i denna förordning.

Den rapporterande medlemsstaten får dock begära att anmälaren lämnar in sådana ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att klargöra innehållet i dokumentationen. I sådana fall skall den rapporterande medlemsstaten fastställa en tidsfrist inom vilken uppgifterna skall lämnas in. Tidsfristen skall inte påverka den tidsfrist som den rapporterande medlemsstaten i enlighet med artiklarna 21.1 eller 22.1 har för att lämna in utkast till bedömningsrapport till EFSA.

3.   När utvärderingen av dokumentationen har påbörjats kan den rapporterande medlemsstaten

a)

rådgöra med experter från EFSA,

b)

begära in kompletterande teknisk eller vetenskaplig information från andra medlemsstater för att underlätta utvärderingen.

4.   Anmälarna kan rådfråga den rapporterande medlemsstaten.

Artikel 16

Samarbete mellan medlemsstaterna

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall samarbeta vid utvärderingen inom varje grupp som fastställs i bilaga I och skall organisera detta samarbete så effektivt som möjligt.

2.   Den rapporterande medlemsstat som i bilaga I anges som ”huvudrapportör” för varje grupp skall organisera detta samarbete och rådgivningen till anmälarna när det gäller frågor som är av intresse för de övriga medlemsstaterna.

Artikel 17

Särskilda villkor för utvärdering av de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I

Om det är möjligt och inte påverkar den tidsfrist för att lämna in utkast till bedömningsrapport som fastställs i artikel 21.1 skall den rapporterande medlemsstaten utvärdera de kompletterande uppgifter som avses i artikel 9.1 c och som lämnats av anmälaren.

Artikel 18

Kontroll av att dokumentationen är fullständig för de ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall göra en bedömning av de checklistor som anmälarna lämnat in i enlighet med artikel 10.2 c.

2.   Medlemsstaten skall, senast tre månader efter det att all dokumentation för ett visst verksamt ämne har kommit in, meddela kommissionen om huruvida dokumentationen är fullständig eller inte.

3.   När det gäller verksamma ämnen för vilka en eller flera akter med dokumentation anses vara fullständiga skall den rapporterande medlemsstaten göra den utvärdering som avses i artiklarna 15 och 19, om inte kommissionen inom två månader från det att rapporten mottagits meddelar den rapporterande medlemsstaten att dokumentationen inte kan betraktas som fullständig.

4.   Om en rapporterande medlemsstat eller kommissionen anser att det för vissa verksamma ämnen inte finns någon fullständig dokumentation i den bemärkelse som avses i artiklarna 5, 6 och 10, skall kommissionen inom tre månader efter det att den rapporterande medlemsstatens rapport mottagits hänskjuta rapporten till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Beslutet om huruvida dokumentationen skall anses vara fullständig i den bemärkelse som avses i artiklarna 5, 6 och 10 skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

5.   Kommissionen skall, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG, besluta att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till detta direktiv för vilka ingen fullständig dokumentation har lämnats inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12 eller artikel 13.2 andra stycket i denna förordning.

Artikel 19

Särskilda villkor för utvärdering av dokumentation för de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I

1.   Om verksamma ämnen som är förtecknade i del D i bilaga I till denna förordning har utvärderats i enlighet med direktiv 98/8/EG, skall vid behov hänsyn tas till dessa utvärderingar i denna förordning.

2.   Om verksamma ämnen har utvärderats i en tidigare etapp av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EG, skall vid behov hänsyn tas till dessa utvärderingar i denna förordning.

3.   Den rapporterande medlemsstaten skall utvärdera och lämna rapport endast om sådana verksamma ämnen för vilka det finns åtminstone en akt med fullständig dokumentation i enlighet med artiklarna 5, 6 och 10. I fråga om sådan dokumentation om samma verksamma ämne som bedöms vara ofullständig skall den rapporterande medlemsstaten kontrollera om det verksamma ämnets identitet och föroreningar i denna dokumentation är jämförbar med de verksamma ämnes identitet och föroreningar i den dokumentation som bedöms vara fullständig. Den skall redovisa sina synpunkter därvidlag i utkastet till bedömningsrapport.

Den rapporterande medlemsstaten skall ta hänsyn till de uppgifter om potentiella skadeverkningar som finns i annan dokumentation som en anmälare eller tredje part har lämnat in i enlighet med artikel 11.

Artikel 20

Allmänna villkor för utkast till bedömningsrapport

1.   Utkastet till bedömningsrapport skall i möjligaste mån sändas i den form som rekommenderas i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

2.   Den rapporterande medlemsstaten skall begära att anmälarna lämnar in uppdaterad sammanfattande dokumentation till EFSA och övriga medlemsstater, och på begäran till kommissionen, samtidigt som den rapporterande medlemsstatens utkast till bedömningsrapport skickas till EFSA.

Medlemsstaterna, kommissionen och EFSA kan, via den rapporterande medlemsstaten, begära att anmälarna också lämnar in uppdaterad och fullständig dokumentation eller delar av sådan. Anmälaren skall tillhandahålla sådan uppdaterad dokumentation senast det datum som anges i begäran.

Artikel 21

Särskilda villkor för utkast till bedömningsrapport och rekommendationer till kommissionen om de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall skicka utkastet till bedömningsrapport till EFSA så snart som möjligt, och senast 12 månader från datum för utgången av den tidsfrist som fastställs i artikel 12 a.

2.   Den rapporterande medlemsstaten skall se till att utkastet till bedömningsrapport för varje punkt i bilagorna II (del A eller B) och III (del A eller B) till direktiv 91/414/EEG innehåller en hänvisning till samtliga tester och undersökningar som använts för bedömningen.

Denna hänvisning skall göras i form av en förteckning över tester och undersökningar och innehålla titel, författare, datum för undersöknings- eller testrapporten och datum för dess offentliggörande, den standard som användes då testet eller undersökningen gjordes, innehavarens namn samt, i förekommande fall, innehavarens eller anmälarens begäran om uppgiftsskydd.

3.   Samtidigt som den rapporterande medlemsstaten i enlighet med punkt 1 skickar sin bedömningsrapport till EFSA skall den utfärda en rekommendation till kommissionen om att

a)

antingen införa det verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med angivande av de föreslagna villkoren för införande, där villkoren

i)

kan omfatta tidsfristen för ett sådant införande,

ii)

skall ange om information måste tillhandahållas, om sådan tilläggsinformation ingår i de tester och undersökningar som avses i artikel 9.1 c i denna förordning, och i så fall en trolig tidsplan för insändandet av denna information, eller

b)

inte införa det verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med angivande av skälen för detta.

4.   Utöver de villkor för införande som föreslås i punkt 2 a i denna artikel får den rapporterande medlemsstaten ange om den, i fråga om det föreslagna begränsade antalet representativa användningsområden, har funnit att det saknas sådan information i dokumentationen som medlemsstaterna kan begära att få när de enligt artikel 4 i direktiv 91/414/EEG skall godkänna bekämpningsmedel innehållande det verksamma ämnet.

Artikel 22

Särskilda villkor för utkast till bedömningsrapport och rekommendationer till kommissionen om de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I

1.   Den rapporterande medlemsstaten skall skicka ett utkast till bedömningsrapport till EFSA så fort som möjligt, dock senast 12 månader efter det att akten med dokumentation bedöms vara fullständig enligt artikel 18.2.

2.   Den rapporterande medlemsstaten skall se till att utkastet till bedömningsrapport för varje punkt i bilagorna II (del A eller B) och III (del A eller B) till direktiv 91/414/EEG innehåller en hänvisning till samtliga tester och undersökningar som använts för bedömningen.

Denna hänvisning skall göras i form av en förteckning över tester och undersökningar och innehålla titel, författare, datum för undersöknings- eller testrapporten och datum för dess offentliggörande, den standard som användes då testet eller undersökningen gjordes, innehavarens namn samt, i förekommande fall, innehavarens eller anmälarens begäran om uppgiftsskydd.

3.   Samtidigt som den rapporterande medlemsstaten i enlighet med punkt 1 skickar sin bedömningsrapport till EFSA skall den utfärda en rekommendation till kommissionen om

a)

att det verksamma ämnet skall införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, med angivande av skälen för införande, eller

b)

att det verksamma ämnet inte skall införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, med angivande av skälen för detta.

Artikel 23

Byte av rapporterande medlemsstat

1.   Om en rapporterande medlemsstat inser att den inte kommer att kunna hålla den tidsfrist för inlämnande av utkastet till bedömningsrapport till EFSA som fastställs i artiklarna 21.1 och 22.1 skall den meddela detta till kommissionen och EFSA och ange skälen till dröjsmålet.

2.   Det kan fattas beslut om att ersätta en rapporterande medlemsstat för ett visst verksamt ämne med en annan medlemsstat om

a)

det under den bedömning och utvärdering som avses i artiklarna 15, 16, 17 och 19 framkommer att ansvars- och arbetsbördan är ojämnt fördelad mellan de rapporterande medlemsstaterna, eller om

b)

det framgår att en medlemsstat inte kan fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.

Ett sådant beslut skall ske i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

3.   Om det har fattats beslut om att ersätta en rapporterande medlemsstat skall den ursprungliga rapporterande medlemsstaten omedelbart efter det att beslutet har fattats informera de berörda anmälarna om detta och till den nya rapporterande medlemsstaten översända all skriftväxling och information som den har erhållit i egenskap av rapporterande medlemsstat och som gäller det verksamma ämnet i fråga.

Den ursprungliga rapporterande medlemsstaten skall till anmälaren betala tillbaka den oanvända delen av den avgift som avses i artikel 30. Den nya rapporterande medlemsstaten kan begära att en tilläggsavgift betalas i enlighet med artikel 30.

Artikel 24

Utvärdering som görs av EFSA

1.   Inom 30 dagar efter det att EFSA mottagit det utkast till bedömningsrapport som avses i artiklarna 21.1 och 22.1 i denna förordning skall den kontrollera att det överensstämmer med den form som rekommenderas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

Om utkastet till bedömningsrapport i undantagsfall inte upprättats i enlighet med kraven skall kommissionen komma överens med EFSA och den rapporterande medlemsstaten om en tidsfrist på högst tre månader för att skicka in en ändrad version.

2.   EFSA skall skicka utkastet till bedömningsrapport till de övriga medlemsstaterna och kommissionen, och den kan genomföra samråd med experter och med den rapporterande medlemsstaten.

3.   EFSA kan rådgöra med några eller alla anmälare av verksamma ämnen som anges i bilaga I beträffande utkastet till bedömningsrapport eller delar av den avseende det verksamma ämnet i fråga.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv 91/414/EEG skall EFSA inte tillåta att det lämnas in nya undersökningsresultat efter det att myndigheten har mottagit det utkast till bedömningsrapport som avses i punkt 1 i denna artikel.

Den rapporterande medlemsstaten får dock, efter samtycke från EFSA, begära att anmälarna inom en viss tidsfrist lämnar de kompletterande uppgifter som den rapporterande medlemsstaten eller EFSA finner nödvändiga för att dokumentationen skall vara fullständig.

5.   EFSA skall på särskild begäran tillhandahålla eller ge intresserade personer möjlighet att få tillgång till följande:

a)

Utkastet till bedömningsrapport, utom de delar av denna som har sekretessbelagts enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG.

b)

En förteckning med alla uppgifter som krävs för att bedöma om det verksamma ämnet kan föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, i den form som uppgifterna slutgiltigt presenterats av EFSA.

6.   EFSA skall utvärdera utkastet till bedömningsrapport och meddela kommissionen sin utvärdering av om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5.1 i direktiv 91/414/EEG, senast ett år efter det att den har mottagit både dokumentationen från anmälaren i enlighet med artikel 15.3 i denna förordning och utkastet till bedömningsrapport, som har kontrollerats enligt punkt 1 i denna artikel.

EFSA skall i förekommande fall göra en utvärdering av de tillgängliga alternativ som uppges uppfylla kraven i artikel 5.1 i direktiv 91/414/EEG och av eventuella uppgiftskrav.

För att underlätta planeringen av arbetet skall kommissionen och EFSA enas om en tidsplan för utvärderingen. Kommissionen och myndigheten skall också enas om i vilken form yttrandet skall läggas fram.

KAPITEL V

PRESENTATION AV UTKAST TILL DIREKTIV ELLER UTKAST TILL BESLUT OM VERKSAMMA ÄMNEN OCH DEN SLUTGILTIGA GRANSKNINGSRAPPORTEN

Artikel 25

Framläggande av utkast till direktiv eller utkast till beslut

1.   Kommissionen skall lägga fram ett utkast till granskningsrapport senast fyra månader efter mottagandet av den utvärdering från EFSA som föreskrivs i artikel 24.6.

2.   Kommissionen skall, utan att det påverkar dess eventuella förslag om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG och på grundval av den slutliga granskningsrapport som föreskrivs i artikel 26 i denna förordning, till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa överlämna

a)

ett utkast till direktiv om införande av det verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med angivande av eventuella villkor för införande, däribland tidsfristen för införandet, eller

b)

ett utkast till beslut, som riktar sig till medlemsstaterna enligt artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG, om att inte införa det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet, med angivande av skälen för detta och med krav på att medlemsstaterna skall dra in godkännandena för de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet.

Direktivet eller beslutet skall antas enligt förfarandet i artikel 19 i direktiv 91/414/EEG.

3.   Utöver de villkor för införande som föreslås i punkt 2 a får kommissionen ange om den har funnit att det saknas sådan information i dokumentationen som medlemsstaterna kan begära att få när de enligt artikel 4 i direktiv 91/414/EG skall utfärda godkännanden.

Artikel 26

Den slutliga granskningsrapporten

Resultaten från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, utom de delar som rör konfidentiella uppgifter i dokumentationen och som har sekretessbelagts enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, skall göras tillgängliga för allmänheten.

KAPITEL VI

AVBRYTANDE AV TIDSFRISTER, ÅTGÄRDER SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL VIDTA OCH INTERIMISTISKA LÄGESRAPPORTER

Artikel 27

Avbrytande av tidsfristen

Om kommissionen, genom ett utkast till rådets rättsakt på grundval av artikel 6.3 i direktiv 79/117/EEG, lägger fram ett förslag om totalförbud för ett verksamt ämne som förtecknas i bilaga I till denna förordning, skall de tidsfrister som fastställs i denna förordning upphöra att gälla medan rådet tar ställning till förslaget.

Om rådet antar en ändring till bilagan till direktiv 79/117/EEG för att totalförbjuda detta verksamma ämne, skall det förfarande som föreskrivs i denna förordning avslutas för detta verksamma ämne.

Artikel 28

Åtgärder som vidtas av medlemsstaterna

Om en medlemsstat, med stöd av den dokumentation som avses i artiklarna 5–10 eller det utkast till bedömningsrapport om ett verksamt ämne som avses i artiklarna 19–22, tänker vidta åtgärder för att dra tillbaka detta ämne från marknaden eller kraftigt begränsa användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, skall medlemsstaten i fråga så snart som möjligt informera kommissionen, EFSA, övriga medlemsstater och anmälarna om dessa åtgärder och ange skälen för dem.

Artikel 29

Interimistisk lägesrapport

Samtliga medlemsstater skall lämna in en rapport till kommissionen och till EFSA om hur arbetet framskrider med utvärderingen av de verksamma ämnen som de ansvarar för som rapporterande medlemsstat. Rapporten skall lämnas in senast

a)

den 30 november 2005 för de verksamma ämnen som förtecknas i del A i bilaga I,

b)

den 30 november 2006 för de verksamma ämnen som förtecknas i delarna B–G i bilaga I.

KAPITEL VII

AVGIFTER OCH ANDRA PÅLAGOR

Artikel 30

Avgifter

1.   Beträffande de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I får medlemsstaterna införa ett system som innebär att anmälarna är skyldiga att erlägga en avgift för administrativ hantering och utvärdering av akter.

Intäkterna från dessa avgifter skall endast användas för att täcka de faktiska kostnader som den rapporterande medlemsstaten har, eller för att täcka kostnaderna för de allmänna åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med sina skyldigheter enligt artiklarna 15–24.

2.   Medlemsstaterna skall fastställa storleken på den avgift som avses i punkt 1 på ett öppet sätt så att den inte överstiger de faktiska kostnaderna för granskning och administrativ hantering av dokumentationen eller för de allmänna åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med sina skyldigheter enligt artiklarna 15–24.

Medlemsstaterna får dock vid beräkningen av den totala avgiften använda sig av en skala med fasta avgifter som grundar sig på de genomsnittliga kostnaderna.

3.   Avgiften skall betalas i enlighet med det förfarande som fastställs av de myndigheter i varje medlemsstat som är förtecknade i bilaga IV.

Artikel 31

Andra skatter och avgifter

Artikel 30 skall inte påverka medlemsstaternas rätt att, utöver den avgift som fastställs i artikeln och i den utsträckning som tillåts enligt gemenskapslagstiftningen, behålla eller införa skatter eller avgifter för godkännande, utsläppande på marknaden, användning eller kontroll av verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

KAPITEL VIII

TILLFÄLLIGA OCH SLUTLIGA BESTÄMMELSER

Artikel 32

Tillfälliga åtgärder

Om det är nödvändigt kan kommissionen i vissa fall vidta tillfälliga åtgärder enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG beträffande de användningsområden där det har lagts fram tekniska bevis på att det finns ett stort behov av att fortsätta använda det verksamma ämnet och att det inte finns några effektiva alternativ.

Artikel 33

Ikraftträdande

Denna förordningen träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/99/EG (EUT L 309, 6.10.2004, s. 6).

(2)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(4)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1744/2004 (EUT L 311, 8.10.2004, s. 23).

(5)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(6)  EGT L 33, 8.2.1979, s. 36. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 850/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).

(7)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(8)  KOM(2001) 444 slutlig.

(9)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Förteckning över verksamma ämnen (kolumn A), rapporterande medlemsstat (kolumn B) och anmälande producenter (identifieringskod) (kolumn C) (1)

DEL A

GRUPP 1

HUVUDRAPPORTÖR: IRLAND

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Ättiksyra

Tyskland

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminosyror/gamma-aminosmörsyra

Tyskland

AGR-ES

Aminosyror/L-glutaminsyra

Tyskland

AGR-ES

Aminosyror/L-tryptofan

Tyskland

VAL-IT

Ammoniumkarbonat

Irland

ABC-GB

Kaliumvätekarbonat

Irland

PPP-FR

Natriumvätekarbonat

Irland

CLM-NL

SLY-FR

Kasein

Tjeckien

3-Fenyl-2-propenal (kanelaldehyd)

Polen

Etoxikin

Tyskland

XED-FR

Fettsyror/dekansyra

Irland

PBI-GB

Fettsyror/fettmetylester (CAS-nr 85566-26-3)

Irland

OLE-BE

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror

Irland

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 7740-09-7)

Irland

DKI-NL

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 10124-65-9)

Irland

ERO-IT

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Irland

DXN-DK

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Irland

DXN-DK

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 61788-65-6)

Irland

TBE-ES

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 61790-44-1)

Irland

VAL-IT

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 61790-44-1, 70969-43-6)

Irland

STG-GB

Fettsyror/kaliumsalt av fettsyror (CAS-nr 67701-09-1)

Irland

CRU-IT

Fettsyror/heptansyra

Irland

DKI-NL

Fettsyror/oktansyra

Irland

PBI-GB

Fettsyror/oleinsyra

Irland

ALF-ES

Fettsyror/pelargonsyra

Irland

ERO-IT

NEU-DE

Fettsyror/kaliumsalt – dekansyra (CAS-nr 334-48-5)

Irland

NSC-GB

Fettsyror/kaliumsalt – kaprylsyra (CAS-nr 124-07-2)

Irland

ADC-DE

Fettsyror/kaliumsalt – laurinsyra (CAS-nr 143-07-7)

Irland

NSC-GB

Fettsyror/kaliumsalt – oleinsyra (CAS-nr 112-80-1)

Irland

NSC-GB

Fettsyror/kaliumsalt – oleinsyra (CAS-nr 112-80-1, 1310-58-3)

Irland

BCS-DE

Fettsyror/kaliumsalt – oleinsyra (CAS-nr 142-18-0)

Irland

SBS-IT

Fettsyror/kaliumsalt – oleinsyra (CAS-nr 143-18-0)

Irland

VIO-GR

STG-GB

Fettsyror/kaliumsalt – pelargonsyra (CAS-nr 112-05-0)

Irland

NSC-GB

Fettsyror/kaliumsalt – tallfettsyra (CAS-nr 61790-12-3)

Irland

ADC-DE

Fettsyror/tallfettsyror (CAS-nr 61790-12-3)

Irland

ACP-FR

Fettsyror/isosmörsyra

Polen

Fettsyror/isovalersyra

Polen

Fettsyror/laurinsyra

Irland

Fettsyror/valeriansyra

Polen

Fettsyror/kaliumsalt av oljesyror från naturliga oljor

Polen

Myrsyra

Tyskland

KIR-NL

Järnpyrofosfat

Slovenien

Maltodextrin

Tyskland

BCP-GB

Mjölkalbumin

Tjeckien

Hartser

Tjeckien

Natriumdisulfit

Tyskland

ESS-IT

FRB-BE

Urea

(se även grupp 6.2)

Grekland

FOC-GB

OMX-GB

Vetegluten

Finland

ESA-NL

Stoppvax

Polen

GRUPP 2

Grupp 2.1

HUVUDRAPPORTÖR: FRANKRIKE

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

1-Naftylacetamid

Frankrike

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-Naftylättiksyra

Frankrike

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-Naftyloxyacetamid

Frankrike

BCS-FR

2-Naftyloxiättiksyra

Frankrike

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-Bensyladenin

Frankrike

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Azadiraktin

Tyskland

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

cis-Zeatin

Italien

VAL-IT

Folinsyra

Frankrike

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Indolylättiksyra

Frankrike

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Indolylsmörsyra

Frankrike

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Gibberellinsyra

Ungern

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Gibberellin

Ungern

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nikotin

Förenade kungariket

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Pyretriner

Italien

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenon

Frankrike

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Grupp 2.2

HUVUDRAPPORTÖR: FÖRENADE KUNGARIKET

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Citronellol

(se även grupp 6.1)

Förenade kungariket

ACP-FR

Citrusextrakt

Anmält som bakteriedödande medel

Förenade kungariket

ALF-ES

Extrakt av citrus/grapefrukt

Förenade kungariket

Citrusextrakt/grapefruktfröextrakt

Anmält som desinfektionsmedel

Förenade kungariket

BOB-DK

Barrpulver

Lettland

Vitlöksextrakt

Anmält som avskräckningsmedel

Polen

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Vitlökspulp

Polen

Extrakt av Equisetum

Lettland

Lecitin

Italien

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Ringblommeextrakt

Spanien

ALF-ES

Extrakt av Mimosa tenuiflora

Spanien

ALF-ES

Senapspulver

Lettland

Peppar

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

BOO-GB

PBI-GB

Växtoljor/olja av svartvinbärsknoppar

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

IAS-SE

Växtoljor/citronellaolja

Förenade kungariket

BAR-GB

PBI-GB

Växtoljor/klöverolja

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

IAS-SE

XED-FR

Växtoljor/eterisk olja (eugenol)

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

DEN-NL

DKI-NL

Växtoljor/eukalyptusolja

Sverige

CFP-FR

SIP-IT

Växtoljor/guajakträolja

Spanien

IAS-SE

Växtoljor/vitlöksolja

Förenade kungariket

DEN-NL

GSO-GB

Växtoljor/citrongräsolja

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

IAS-SE

Växtoljor/mejramolja

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

DEN-NL

Växtoljor/olivolja

Förenade kungariket

DKI-NL

Växtoljor/apelsinolja

Anmält som avskräckningsmedel

Förenade kungariket

GSO-GB

Växtoljor/tallolja

Sverige

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Växtoljor/raps- och rybsfröolja

Spanien

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Växtoljor/sojaolja

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Växtoljor/grönmyntaolja

Sverige

XED-FR

Växtoljor/solrosolja

Spanien

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Växtoljor/timjanolja

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

DEN-NL

Växtoljor/ylangylangolja

Anmält som avskräckningsmedel

Sverige

IAS-SE

Kvassia

Italien

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Extrakt av marina alger

Italien

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Alger

Italien

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Extrakt av röd ek, fikonkaktus, sumak (Rhus aromatica), röd mangrove

Polen

Extrakt av Menta piperata

Polen

Extrakt av teträd

Lettland

GRUPP 3

HUVUDRAPPORTÖR: DANMARK

Verksamt ämme

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Kitosan

Danmark

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Gelatin

Danmark

MIB-NL

Hydrolyserat protein

(se även grupp 6.2)

Grekland

SIC-IT

GRUPP 4

HUVUDRAPPORTÖR: FÖRENADE KUNGARIKET

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

1-Dekanol

Italien

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Aluminiumsulfat

Spanien

FER-GB

GSO-GB

Kalciumklorid

Spanien

FBL-DE

Kalciumhydroxid

Spanien

PZD-NL

Kolmonoxid

Förenade kungariket

Koldioxid

Anmält som insektsmedel/desinfektionsmedel

Förenade kungariket

FBL-DE

EDTA och salter av detta

Ungern

DKI-NL

Fettalkoholer/alifatiska alkoholer

Italien

JSC-GB

Järnsulfat

Förenade kungariket

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Kiselgur (diatoméjord)

Grekland

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

Spanien

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Paraffinolja

Grekland

FBL-DE

Paraffinolja/(CAS-nr 64741-88-4)

Grekland

BPO-GB

SUN-BE

Paraffinolja/(CAS-nr 64741-89-5))

Grekland

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 64741-97-5)

Grekland

BPO-GB

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-46-7)

Grekland

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-54-7)

Grekland

CVX-BE

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-55-8/64742-54-7)

Grekland

SAG-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-55-8)

Grekland

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 64742-65-0)

Grekland

XOM-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 72623-86-0)

Grekland

TOT-FR

Paraffinolja/(CAS-nr 8012-95-1)

Grekland

AVA-AT

Paraffinolja/(CAS-nr 8042-47-5)

Grekland

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Paraffinolja/(CAS-nr 97862-82-3)

Grekland

TOT-FR

TOT-FR

Petroleumoljor

Spanien

FBL-DE

Petroleumoljor/(CAS-nr 64742-55-8/64742-57-7)

Spanien

GER-FR

Petroleumoljor/(CAS-nr 74869-22-0)

Spanien

CVX-BE

RLE-ES

Petroleumoljor/(CAS-nr 92062-35-6)

Spanien

RML-IT

Kaliumpermanganat

Spanien

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Aluminiumsilikat (kaolin)

Ungern

PPP-FR

Natriumaluminiumsilikat

Anmält som avskräckningsmedel

Ungern

FLU-DE

Svavel

Frankrike

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Svavelsyra

Frankrike

NSA-GB

Kalciumkarbonat

Spanien

GRUPP 5

HUVUDRAPPORTÖR: SPANIEN

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

2-Fenylfenol

Spanien

BCH-DE

Etanol

Frankrike

CGL-GB

Eten (etylen)

Förenade kungariket

BRM-GB

COL-FR

GRUPP 6

Grupp 6.1

HUVUDRAPPORTÖR: BELGIEN

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Aluminiumammoniumsulfat

Portugal

SPL-GB

Ammoniumacetat

Portugal

LLC-AT

Antrakinon

Belgien

TOM-FR

Benolja

Anmält som avskräckningsmedel

Belgien

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Kalciumkarbid

Portugal

CFW-DE

Citronellol

Anmält som avskräckningsmedel

(se även grupp 2.2)

Förenade kungariket

ASU-DE

CAL-FR

Denatoniumbensoat

Portugal

ASU-DE

MFS-GB

Dodekylalkohol

Portugal

SEI-NL

Lanolin

Slovakien

Metylnonylketon

Belgien

PGM-GB

Styren- och akrylamidpolymerer

Slovakien

Polyvinylacetat

Slovakien

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/blodmjöl

Belgien

GYL-SE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/essentiella oljor

Belgien

BAR-GB

Trimetylaminhydroklorid

Belgien

LLC-AT

Avskräckningsmedel (smakämnen) av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung/extrakt av livsmedelskvalitet/fosforsyra och fiskmjöl

Belgien

2-Hydroxietyl-butylsulfid

Polen

Asfalter

Polen

Grupp 6.2

HUVUDRAPPORTÖR: GREKLAND

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Ammoniumbitumensulfonat

Ungern

Daphneolja

Slovenien

FLU-DE

Hydrolyserat protein

Anmält som avskräckningsmedel (se även grupp 3)

Grekland

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Kalksten i pulverform

Österrike

Olein

Ungern

Kvartssand

Österrike

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fettsyror, fiskolja

Grekland

ASU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fiskolja

Grekland

FLU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Grekland

KWZ-AT

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallolja (CAS-nr 8016-81-7)

Grekland

FLU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallråolja (CAS-nr 93571-80-3)

Grekland

ASU-DE

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallolja (tallsyra)

Grekland

Urea

(se även grupp 1)

Grekland

PHY-GR

Kininhydroklorid

Ungern

DEL B

HUVUDRAPPORTÖR: ÖSTERRIKE

RAPPORTERANDE MEDLEMSSTAT: ÖSTERRIKE

(Tjeckien, Polen och Italien skall betraktas som rapporterande medlemsstater med skyldighet att samarbeta med Österrike vid utvärderingen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 16)

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

(2E,13Z)-Oktadekadien-1-yl-acetat

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodekadienyl-acetat

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodekadienyl-acetat; (7E,9E)-dodekadienyl-acetat

SHC-FR

(7Z,11E)-Hexadekadien-1-yl-acetat

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-Hexadekadien-1-yl-acetat; (7Z,11E)-hexadekadien-1-yl-acetat

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-Tetradekadien-1-yl-acetat

RUS-GB

(E)-11-Tetradekenylacetat

SEI-NL

(E)-8-Dodekenylacetat

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-Dodekadien-1-ol

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-8-Dodekenylacetat

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-8-Dodekenylacetat; (Z)-8-dodekenol

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-8-Dodekenylacetat; (E/Z)-9-dodeken-1-ol; (Z)-11-tetradeken-1-yl-acetat

TRF-DE

(Z)-11-Hexadecen-1-ol

SEI-NL

(Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

SEI-NL

(Z)-11-Hexadekenal

SEI-NL

(Z)-11-Hexadekenal; (Z)-11-hexadecen-1-yl-acetat

LLC-AT

(Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-13-Hexadecen-11-ynyl-acetat

SDQ-ES

(Z)-13-Oktadekenal

SEI-NL

(Z)-7-Tetradekenal

SEI-NL

(Z)-8-Dodekenol

SEI-NL

(Z)-8-Dodekenylacetat

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-8-Dodekenylacetat; dodekan-1-ylacetat

ISA-IT

(Z)-9-Dodekenylacetat

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-9-Dodekenylacetat; dodekan-1-ylacetat

ISA-IT

(Z)-9-Hexadekenal

SEI-NL

(Z)-9-Hexadekenal; (Z)-11-hexadecenal; (Z)-13-oktadekenal

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-9-Tetradekenylacetat

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-Trimetyl-2,6,10-dodekatrien-1-ol (farnesol)

CAL-FR

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Dokosatetraen-1-yl-isobutyrat

SHC-FR

1,4-Diaminobutan (putrescin)

Österrike

LLC-AT

1,7-Dioxaspiro-5,5-undekan

VIO-GR

1-Tetradekanol

SEI-NL

2,6,6-Trimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en (alfa-pinen)

SHC-FR

3,7,7-Trimetylbicyklo[4.1.0]hept-3-en (3-karen)

3,7,11-Trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol (nerolidol)

CAL-FR

3,7-Dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (geraniol)

CAL-FR

5-Deken-1-ol

BAS-DE

SEI-NL

5-Deken-1-yl-acetat

BAS-DE

SEI-NL

5-Deken-1-yl-acetat; 5-deken-1-ol

LLC-AT

ISA-IT

(8E, 10E)-8, 10-Dodekadien-1-yl-acetat

Dodekan-1-ylacetat

(E)-9-Dodeken-1-yl-acetat

(E)-8-Dodeken-1-yl-acetat

2-Metyl-6-metylen-2,7-oktadien-4-ol (ipsdienol)

4,6,6-Trimetyl-bicyklo[3.1.1]hept-3-en-ol,((S)-cis-verbenol)

2-Etyl-1,6-dioxaspiro-(4,4)-nonan (chalcogran)

(1R)-1,3,3-Trimetyl-4,6-dioxatricyklo[3.3.1.02,7]nonan (lineatin)

(E,Z)-8,10-Tetradekadienyl

2-Etyl-1,6-dioxaspiro-(4,4)-nonan

2-Metoxipropan-1-ol

2-Metoxipropan-2-ol

2-Metyl-3-buten-2-ol

(E)-2-Metyl-6-metylen-2,7-oktadien-1-ol(myrcenol)

(E)-2-Metyl-6-metylen-3,7-oktadien-2-ol(isomyrcenol)

2-Metyl-6-metylen-7-okten-4-ol (ipsenol)

3-Metyl-3-buten-1-ol

Etyl-2,4-dekadienoat

p-Hydroxibensoesyrametylester

p-Hydroxibensoesyra

1-Metoxi-4-propenylbensen (anetol)

1-Metyl-4-isopropylidencyklohex-1-en (terpinolen)

DEL C

HUVUDRAPPORTÖRER: NEDERLÄNDERNA, SVERIGE

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Danmark

Bacillus sphaericus

Frankrike

SUM-FR

Bacillus subtilis stam IBE 711

Tyskland

Bacillus thuringiensis aizawai

Italien

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Italien

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Danmark

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Italien

SUM-FR

Bakulovirus GV

Tyskland

Beauveria bassiana

Tyskland

AGI-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Tyskland

CAL-FR

Cydia pomonella granulosis virus

Tyskland

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Nederländerna

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Finland

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Estland

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrun

Sverige

Streptomyces griseoviridis

Estland

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Sverige

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Sverige

BBI-SE

Trichoderma viride

Frankrike

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Nederländerna

ARC-NL

Verticillium lecanii

Nederländerna

KBS-NL

DEL D

HUVUDRAPPORTÖR: TYSKLAND

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Aluminiumfosfid

Tyskland

CAT-PT

DET-DE

Brodifakum

Italien

PEL-GB

Bromadiolon

Sverige

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Kloralos

Portugal

PHS-FR

Klorfasinon

Spanien

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenakum

Finland

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Magnesiumfosfid

Tyskland

DET-DE

Trikalciumfosfat

Tyskland

CHM-FR

Zinkfosfid

Tyskland

CFW-DE

Kolmonoxid

Italien

DEL E

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Aluminiumfosfid

Tyskland

DET-DE

UPL-GB

Magnesiumfosfid

Tyskland

DET-DE

UPL-GB

DEL F

HUVUDRAPPORTÖR: NEDERLÄNDERNA

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

Didekyldimetylammoniumklorid

Nederländerna

LON-DE

Formaldehyd

Anmält som desinfektionsmedel

Nederländerna

PSD-GB

Glutaraldehyd

Belgien

BAS-DE

HBTA (högkokande tjärsyra)

Anmält som desinfektionsmedel

Irland

JEY-GB

Väteperoxid

Finland

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Perättiksyra

Nederländerna

SOL-GB

Foxim

Finland

BCS-DE

Natriumhypoklorit

Nederländerna

SPU-DE

Natriumlarylsulfat

Nederländerna

ADC-DE

Natrium p-toluensulfonkloramid

Nederländerna

PNP-NL

DEL G

HUVUDRAPPORTÖR: POLEN

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Anmälare

(A)

(B)

(C)

2-Metoxi-5-nitrofenol natriumsalt

Polen

(3-Bensyloxykarbonyl-metyl)-2-bensotiazolinon (bensolinon)

Slovakien

Kumylfenol

Polen

Restprodukter från destillering av fett

Tjeckien

Flufenzin

Ungern

Flumetsulam

Slovakien

Etandial (glyoxal)

Polen

Hexametylentetramin (urotropin)

Slovakien

Lactofen

Tjeckien

Propisoklor

Ungern

2-Merkaptobensotiazol

Polen

Biohumus

Polen

Di-1-p-menthen

Polen

Jasmonsyra

Ungern

N-Fenylftalamidsyra

Ungern

Kopparkomplex: 8-hydroxiquinolin med salicylsyra

Polen

1,3,5-Tir-(2-hydroxyetyl)-hexa-hydro-s-triazyn

Polen


(1)  De verksamma ämnen som saknar uppgift om anmälare i kolumn C är verksamma ämnen i enlighet med artikel 1.1 b i denna förordning.


BILAGA II

Förteckning över anmälare, koder, namn och adresser

Kod

Namn

Adress

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département ”Homologations et Règlementation”

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


BILAGA III

Samordnande myndighet i medlemsstaten (kompletterande upplysningar finns på Internet: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

ÖSTERRIKE

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

BELGIEN

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

CYPERN

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

TJECKIEN

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

DANMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

ESTLAND

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

FRANKRIKE

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

TYSKLAND

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

GREKLAND

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

UNGERN

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

ITALIEN

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LETTLAND

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

LITAUEN

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

NEDERLÄNDERNA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

POLEN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

SLOVAKIEN

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

SLOVENIEN

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

SVERIGE

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

FÖRENADE KUNGARIKET

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


BILAGA IV

Organisationer i medlemsstaterna som skall kontaktas för ytterligare upplysningar om betalning av de avgifter som avses i artikel 30 och som är betalningsmottagare för dessa avgifter

ÖSTERRIKE

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

BELGIEN

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

CYPERN

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

TJECKIEN

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

DANMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

ESTLAND

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

FRANKRIKE

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

TYSKLAND

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

GREKLAND

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

UNGERN

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

ITALIEN

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

LETTLAND

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

LITAUEN

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

NEDERLÄNDERNA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

POLEN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

SLOVAKIEN

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

SLOVENIEN

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

SVERIGE

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

FÖRENADE KUNGARIKET

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


BILAGA V

Uppgifter som skall anmälas av producenter i de nya medlemsstaterna

Anmälan skall göras i pappersform och via e-post.

Den skall innehålla följande uppgifter:

1.

UPPGIFTER OM ANMÄLAREN

1.1

Tillverkaren av det verksamma ämnet enligt definitionen i artikel 2.b i förordning (EG) nr 1112/2002 (namn och adress, inklusive anläggningens adress).

1.2

Namn och adress till producenten enligt definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1112/2002, inklusive namnet på den (fysiska) person som ansvarar för anmälan och övriga förpliktelser som följer av den här förordningen.

1.2.1

a)

Telefon:

b)

Fax:

c)

E-postadress:

1.2.2

a)

Kontaktperson:

b)

Kontaktperson 2:

2.

INFORMATION FÖR ATT UNDERLÄTTA IDENTIFIERING

2.1

Trivialnamn (föreslaget eller ISO-godkänt). Ange i förekommande fall också vilka varianter av ämnet i form av t.ex. salter, estrar och aminer som produceras av tillverkaren. När det gäller mikroorganismer anges art och i förekommande fall underart.

2.2

Kemisk beteckning (IUPAC- och CAS-namn) (i förekommande fall).

2.3

CAS-, CIPAC- och EG-nummer (om sådana finns).

2.4

Empirisk formel, strukturformel och molekylvikt (i förekommande fall).

2.5

Alla ytterligare uppgifter som anses nödvändiga för att underlätta identifieringen, exempelvis framställnings- eller extraktionsmetoden eller ursprunget för det material ur vilket ämnet framställs.

2.6

Det verksamma ämnets renhet i g/kg eller g/l (i förekommande fall).

3.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

3.1

En förteckning för varje medlemsstat över de grödor/användningsområden för vilka växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet för närvarande är tillåtna eller används.

4.

FÖRSÄKRAN

Anmälaren förbinder sig att till den ansvariga samordnande myndigheten i den rapporterande medlemsstaten sända in dokumentationen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 12 i förordning (EG) nr 2229/2004.

Anmälaren förklarar sig vara medveten om att han måste erlägga en avgift till medlemsstaten då den fullständiga dokumentationen lämnas in.

Anmälaren intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Anmälaren intygar att han vid behov kommer att bifoga ett intyg på att tillverkaren har utsett honom till sin exklusiva företrädare när det gäller att följa bestämmelserna i denna förordning.

Underskrift (av den person som är behörig att företräda den tillverkare som anges i 1.1).