Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/57


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/31/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta gemensamma villkor för forskning och utveckling, ändra bilagorna och anta programmet för omprövning. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 98/8/EG bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom de ändringar av direktiv 98/8/EG som görs genom detta direktiv är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 98/8/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10.5 ska ändras på följande sätt:

a)

Tredje stycket i led i ska ersättas med följande:

”Bedömningen ska sändas ut i enlighet med artikel 11.2 för ett beslut som ska antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27. Det beslutet, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

b)

Punkt 5 i led ii ska ersättas med följande:

”5.

Den fullständiga dokumentation för utvärderingen som används eller har använts för upptagande i bilaga I, IA eller IB, ska ställas till förfogande för den kommitté som avses i artikel 28.1.”

2.

Artikel 11.4 ska ersättas med följande:

”4.   När kommissionen har tagit emot utvärderingen ska den i enlighet med artikel 27 så snart som möjligt utarbeta ett förslag till beslut som ska antas senast tolv månader efter det att kommissionen har tagit emot den utvärdering som avses i punkt 2. Det beslutet, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

3.

Artikel 16.2 ska ersättas med följande:

”2.   När det här direktivet har antagits ska kommissionen inleda ett tioårigt arbetsprogram för att systematiskt granska alla verksamma ämnen som vid den tidpunkt som avses i artikel 34.1 redan finns på marknaden i form av verksamma ämnen i en biocidprodukt som är avsedd för andra ändamål än dem som anges i artikel 2.2 c och d. Föreskrifter ska fastställas för utarbetande och genomförande av programmet, däribland bestämmelser om prioriteringar för utvärderingen av de olika verksamma ämnena samt en tidsplan. Dessa föreskrifter, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4. Senast två år innan arbetsprogrammet avslutas ska kommissionen till rådet och Europaparlamentet överlämna en rapport om hur långt arbetet med programmet har kommit.

Under den tioårsperioden och från och med den dag som avses i artikel 34.1 får det beslutas att ett verksamt ämne ska tas upp i bilaga I, IA eller IB och på vilka villkor det ska ske eller, i de fall där kraven i artikel 10 inte uppfylls eller erforderliga uppgifter och data inte har getts in inom föreskriven tid, att det verksamma ämnet inte ska tas upp i bilaga I, IA eller IB. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

4.

Artikel 17.5 ska ersättas med följande:

”5.   Gemensamma villkor ska antas för tillämpningen av den här artikeln, särskilt de maximala mängder av verksamma ämnen eller biocidprodukter som får släppas ut under experimenten och de uppgifter som minst ska läggas fram för att man ska kunna göra en bedömning i enlighet med punkt 2. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

5.

Artikel 27.2 ska ersättas med följande:

”2.   När tidsfristen för synpunkter har gått ut ska kommissionen utarbeta ett förslag till beslut i enlighet med det tillämpliga förfarandet i artikel 28.2 eller 28.4 på grundval av

a)

de handlingar som den tagit emot från den medlemsstat där dokumentationen bedöms,

b)

yttranden från de rådgivande vetenskapliga kommittéerna,

c)

synpunkter från övriga medlemsstater och sökanden, och

d)

övrig relevant information.”

6.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska bistås av en ständig kommitté för biocidprodukter.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.”

d)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

7.

Artikel 29 ska ersättas med följande:

”Artikel 29

Anpassning till den tekniska utvecklingen

De åtgärder som är nödvändiga för att anpassa bilagorna IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA och IVB och beskrivningarna av produkttyperna i bilaga V till den tekniska utvecklingen samt för att ange de uppgifter som krävs för var och en av dessa produkttyper ska antas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.4.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/16/EG (EUT L 42, 16.2.2008, s. 48).

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.