Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Personuppgiftsförordning (1998:1191)

Omtryck SFS 2001:751.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter beträffande sådan behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen (1998:204).

Tillsynsmyndighet

2 §

Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Anmälan till Datainspektionen

3 §

Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter
 • 1. som utförs till följd av en myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut allmän handling,
 • 2. som till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller arkivförordningen (1991:446) utförs av arkivmyndighet,
 • 3. som regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller förordning i andra fall än som nämns i 1 och 2.

4 §

Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter i löpande text eller sådant ostrukturerat material som avses i 5 a § personuppgiftslagen. SFS 2006:1221

5 §

Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av känsliga personuppgifter som utförs med stöd av 17 § personuppgiftslagen. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller för en sådan organisations motsvarande behandling av andra slag av personuppgifter än känsliga personuppgifter.

6 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

7 §

Datainspektionen skall med automatiserad behandling föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som anmälts till inspektionen enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter

8 §

Utöver vad som följer av 5 a och 15–19 §§ personuppgiftslagen (1998:204) får känsliga personuppgifter behandlas av en myndighet i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. SFS 2006:1221

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m.

9 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Datainspektionen får också i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. SFS 2001:582

Förhandskontroll

10 §

11 §

Datainspektionen ska i fråga om behandling som anmäls dit enligt särskilda föreskrifter om förhandskontroll i en författning särskilt fatta beslut om det ska vidtas åtgärder med anledning av anmälan eller inte. SFS 2013:22

Överföring av personuppgifter till tredjeland

12 §

En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över personuppgifter som ingår i
 • 1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
 • 2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,
 • 3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
 • 4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.
Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om
 • 1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och
 • 2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.
Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.
Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller även ett kommunalförbund. Med fullmäktige avses då i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 9 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725). SFS 2017:1049

13 §

Personuppgifter får föras över till tredjeland
 • 1. om och i den utsträckning Europeiska kommissionen har konstaterat att landet har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter i enlighet med artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, eller
 • 2. om personuppgifterna förs över med tillämpning av ett avtal som innehåller sådana standardavtalsklausuler som kommissionen enligt artikel 26.4 i direktivet har beslutat erbjuder tillräckliga garantier för att privatliv och enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter skyddas samt för utövningen av motsvarande rättigheter.
Beslut av kommissionen som avses i första stycket 1 anges i bilaga 1 till denna förordning. Av bilagan framgår att vissa av besluten enbart gäller överföringar till sådana mottagare som är specificerade i besluten.
Beslut av kommissionen som avses i första stycket 2 anges i bilaga 2 till denna förordning. SFS 2010:193

13 a §

En transportör, som luftvägen transporterar passagerare till eller från ett tredjeland, får till det landet föra över personuppgifter som finns i transportörens passagerarförteckning (Passenger Name Record), om det sker enligt villkor som framgår av en överenskommelse mellan tredjelandet och Europeiska unionen avseende behandling och överföring av uppgifter rörande flygpassagerare.
Överenskommelser som avses i första stycket anges i bilaga 3 till denna förordning. SFS 2006:1221

14 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) att till tredjeland föra över personuppgifter som är under behandling och att föra över personuppgifter för behandling i tredjeland om det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Datainspektionen får också under samma förutsättning i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. SFS 2006:1221

Branschöverenskommelser

15 §

Datainspektionen skall på begäran av en organisation som företräder en väsentlig del av de personuppgiftsansvariga inom en viss bransch eller inom ett visst område avge yttrande över förslag till överenskommelser vad avser behandling av personuppgifter inom branschen eller området (branschöverenskommelse).
Ett yttrande enligt första stycket skall avse branschöverenskommelsens förenlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och andra författningar som reglerar den behandling av personuppgifter det är fråga om.
Inspektionen skall innan den avger yttrande om det är lämpligt se till att organisationer som företräder de registrerade har fått tillfälle att yttra sig över förslagen till branschöverenskommelser. SFS 2001:582

Bemyndiganden

16 §

Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter om
 • 1. i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,
 • 2. vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige,
 • 3. i vilka fall användning av personnummer är tillåten,
 • 4. vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall innehålla,
 • 5. vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informationen skall lämnas,
 • 6. anmälan till inspektionen och förfarandet när anmälda uppgifter har ändrats.
SFS 2001:582

Bistånd till personer som är registrerade utomlands

17 §

Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara registrerad i ett register som omfattas av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i ett land, som är anslutet till konventionen, får till Datainspektionen ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14, punkt 2, i konventionen. Datainspektionen förmedlar framställningen till det andra landet.
Framställningen skall innehålla uppgifter om
 • 1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,
 • 2. det register som framställningen avser eller den som är ansvarig för registret,
 • 3. ändamålet med framställningen.
SFS 2001:582

SFS 1998:1191

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998 då dataförordningen (1982:480) skall upphöra att gälla. Dataförordningen gäller dock fortfarande i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).

SFS 1999:79

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

SFS 2000:1055

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2001:582

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

SFS 2001:751

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

SFS 2002:142

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2002.

SFS 2003:592

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

SFS 2003:618

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2004:199

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

SFS 2004:688

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

SFS 2004:1022

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

SFS 2005:49

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

SFS 2006:1168

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

SFS 2006:1221

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2007:707

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

SFS 2008:663

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

SFS 2008:750

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

SFS 2010:193

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2010.

SFS 2010:293

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2010.

SFS 2010:1765

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2011:354

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

SFS 2012:619

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2012.

SFS 2013:22

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet.

SFS 2013:159

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

SFS 2015:741

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2016:852

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2016.

SFS 2017:1049

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2018:219

Förordning 1998:1191 upphävd genom SFS 2018:219.