Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Inledande bestämmelse

1 §

Rättsmedicinalverket får för de ändamål som anges i 3 § med hjälp av automatiserad behandling föra ett rättspsykiatriskt forskningsregister.
Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §

Om inget annat följer av denna lag tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter för det rättspsykiatriska forskningsregistret.

2 a §

Träder i kraft: 2019-01-01

Ändamål

3 §

Det rättspsykiatriska forskningsregistret får användas endast för
 • behandling av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin, om forskningen och behandlingen har godkänts av en forskningsetisk kommitté, eller
 • Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättspsykiatrin (utvecklingsarbete).
SFS 2003:467

Innehåll

4 §

Det rättspsykiatriska forskningsregistret får endast innehålla uppgifter om en person för vilken ett rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller motsvarande utlåtande eller intyg enligt äldre lagstiftning har utfärdats.
Uppgifterna får inte föras in i registret förrän domen i det mål i vilket utlåtandet eller intyget inhämtats har vunnit laga kraft. Har åtalet helt ogillats får inga personuppgifter från det brottmålet föras in i registret.
För varje person får endast de uppgifter registreras som anges i 5 – 9 §§.

5 §

För varje person får uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap, födelseland, hemkommun och sysselsättning registreras. SFS 1999:1062

6 §

För varje person får det registreras uppgifter från det undersökningsförfarande som avses i 4 § första stycket beträffande
 • vilken domstol som har begärt undersökningen,
 • frihetsberövanden i målet,
 • de brott som personen är misstänkt för i målet,
 • undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,
 • undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,
 • förslag till påföljd, samt
 • yttrande av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

7 §

För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som avser
 • 1. utgången i ansvarsdelen,
 • 2. utdömd påföljd eller meddelad påföljdseftergift, och
 • 3. beslut om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlänningslagen (2005:716).
SFS 2014:196

8 §

För varje person som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård, dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård får uppgifter om vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård registreras.
Uppgifter enligt första stycket får avse
 • tidpunkt när vården har påbörjats, avbrutits och upphört,
 • på vilka sjukvårdsinrättningar personen har vårdats, samt
 • vilka diagnoser som har ställts i samband med utskrivning.
SFS 2000:362

9 §

För varje person som har dömts till fängelse får, när verkställigheten helt eller delvis har skett enligt fängelselagen (2010:610), uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när villkorlig frigivning och avbrott i verkställigheten har skett. SFS 2010:626

9a §

För varje person som har dömts till sluten ungdomsvård får, när verkställigheten har skett enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när avbrott i verkställigheten har skett.

Uppgiftsskyldighet

10 §

Socialstyrelsen, Kriminalvården respektive Statens institutionsstyrelse skall lämna uppgifter enligt 6 § 7, 8 §, 9 § och 9 a § till det rättspsykiatriska forskningsregistret. SFS 2005:982

Direktåtkomst

11 §

Endast Rättsmedicinalverket får ha direktåtkomst till uppgifter i det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Information

12 §

När personuppgifter i ett mål första gången registreras i det rättspsykiatriska forskningsregistret skall Rättsmedicinalverket lämna den registrerade information om behandlingen.
Informationen skall innehålla upplysningar om
 • att Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen,
 • ändamålen med behandlingen,
 • vilken typ av uppgifter behandlingen avser,
 • mottagarna av uppgifterna,
 • de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen,
 • bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om information som skall lämnas efter ansökan samt om rättelse och skadestånd, samt
 • de begränsningar i fråga om tillgång till uppgifter, utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling och bevarande av uppgifter som gäller för behandlingen.

Utlämnande av uppgifter

13 §

Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse på medium för automatiserad behandling lämna de uppgifter som är nödvändiga för att dessa myndigheter skall kunna lämna uppgifter enligt 10 § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.
Uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret får, utöver vad som sägs i första stycket, lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas för det ändamål som anges i 3 § 1. SFS 2005:982

Sekretess

14 §

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret. SFS 2009:482

Rättelse och skadestånd

15 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Överklagande

16 §

Beslut av Rättsmedicinalverket om information som skall lämnas efter ansökan enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och om rättelse enligt 28 § samma lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1999:353

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2000:362

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

SFS 2003:467

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2005:723

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

SFS 2005:982

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2009:482

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

SFS 2010:626

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

SFS 2014:196

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
2. Vid tillämpningen av 7 § 3 ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.

SFS 2018:1998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.