Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § personuppgiftslagen (1998:204) ska ha följande lydelse.

21 §

2 Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för forskningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.
Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut.

SFS 2008:187

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159.
Senaste lydelse 1998:1436.