Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs

dels att 1 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 42 kap. ska lyda "Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och undersökningskommissioner",

dels att rubriken närmast före 42 kap. 9 § ska lyda "Undersökningskommissioner".

1 kap.

1 kap. 7 §

Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser
  • – riksdagen och regeringen (41 kap.),
  • – Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner (42 kap.), och
  • – domstolar m.m. (43 kap.).

SFS 2009:613

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.