Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.


SFS 2009:707

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303.
EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).