Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 47 § personuppgiftslagen (1998:204) ska ha följande lydelse.

47 §

Tillsynsmyndigheten får hos förvaltningsrätten inom vars domkrets tillsynsmyndigheten är belägen ansöka om att sådana personuppgifter som har behandlats på ett olagligt sätt ska utplånas.
Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt.

SFS 2009:827

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.