Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 kap. 1 och 5 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.

28 kap. 1 §

Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lagstiftningen om
 • 1. allmän försäkring,
 • 2. allmän pension,
 • 3. arbetsskadeförsäkring,
 • 4. handikappersättning och vårdbidrag,
 • 5. statligt tandvårdsstöd,
 • 6. läkarvårdsersättning,
 • 7. ersättning för sjukgymnastik,
 • 8. jämställdhetsbonus,
 • 9. annan ekonomisk förmån för enskild, eller
 • 10. särskild sjukförsäkringsavgift.
Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har till uppgift att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som anges i första stycket. För en myndighet som anges i 14 § gäller dock bestämmelserna där.
Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även i verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som myndigheten fått från Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

28 kap. 5 §

Sekretess gäller hos Pensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift om
 • 1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men, och
 • 2. vad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd enligt 10 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Sekretessen enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensionsspararen har avlidit.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2009:1017

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
BEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.