Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1017 Utkom från trycket den 3 november 2009Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 22 oktober 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4. föreskrivs att 28 kap. 1 och 5 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.28 kap.1 §1 §Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lagstiftningen omallmän försäkring,allmän pension,arbetsskadeförsäkring,handikappersättning och vårdbidrag,statligt tandvårdsstöd,läkarvårdsersättning,ersättning för sjukgymnastik,jämställdhetsbonus,annan ekonomisk förmån för enskild, ellersärskild sjukförsäkringsavgift.Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har till uppgift att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som anges i första stycket. För en myndighet som anges i 14 § gäller dock bestämmelserna där.Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även i verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som myndigheten fått från Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.5 §5 §Sekretess gäller hos Pensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift omhur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men, ochvad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd enligt 10 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.Sekretessen enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensionsspararen har avlidit.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.BEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)