Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1293 Utkom från trycket den 8 december 2009Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 26 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77. föreskrivs att 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.27 kap.6 §6 §Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs. Sekretessen gäller dock om beslutet meddelas i ärende omförhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden,trängselskatt, ellerprissättningsbesked vid internationella transaktioner.I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)