Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:88 Utkom från trycket den 9 mars 2010Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 25 februari 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:64, bet. 2009/10:KU35, rskr. 2009/10:193. föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 4 a och 4 b §§, samt närmast före 22 kap. 4 a och 4 b §§ nya rubriker av följande lydelse.22 kap. DödförklaringPersonliga förhållanden4 a §4 a §Sekretess gäller hos Skatteverket i ärende enligt lagen (2005:130) om dödförklaring för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Överföring av sekretess4 b §4 b §Får Skatteverket i ärende som avses i 4 a § från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds personliga förhållanden, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Skatteverket. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMEva Lenberg(Justitiedepartementet)