Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

35 kap.

35 kap. 15 §

Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte beslut av Kriminalvården eller en övervakningsnämnd.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

SFS 2010:628

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.