Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:715 Utkom från trycket den 30 juni 2010Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutBet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332. föreskrivs att 44 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.44 kap.1 §1 §Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer avbeslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, ochbeslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)