Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut föreskrivs1 att 44 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

44 kap.

44 kap. 4 §

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av
  • 1. 2 kap. 14 § första stycket 1 och 3 postlagen (2010:1045),
  • 2. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, när det är fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller som annars rör ett särskilt sådant meddelande, och
  • 3. 6 kap. 21 § lagen om elektronisk kommunikation, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag eller om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare.

SFS 2010:1048

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMKristina Svahn Starrsjö(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378.