Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen 2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 10 §

Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten.
Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia).

SFS 2010:1342

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarFREDRIK REINFELDTTOBIAS BILLSTRÖM(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:58, bet. 2009/10:KU23, rskr. 2009/10:307, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28.
Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.