Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 13 § yttrandefrihetsgrundlagen2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 13 §

Grundlagen är inte tillämplig på pornografiska bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år.

SFS 2010:1356

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarFREDRIK REINFELDTTOBIAS BILLSTRÖM(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27.
Yttrandefrihetsgrundlagen omtryckt 2002:909.