Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap. 1 och 2 §§ samt 44 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

17 kap.

17 kap. 3 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

30 kap.

30 kap. 3 §

Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

41 kap.

41 kap. 1 §

För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.
För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 § och, när det gäller EU-nämndens stenografiska uppteckningar enligt 10 kap. 13 § riksdagsordningen, 16 kap. denna lag.

41 kap. 2 §

Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap. 12 § regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 12 § riksdagsordningen.

44 kap.

44 kap. 1 §

2 Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av
  • 1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,
  • 2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,
  • 3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
  • 4. 2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och
  • 5. beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

SFS 2010:1436

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.
Senaste lydelse 2010:715.