Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 6 kap. 7–9 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ordet ”Regeringsrätten” ska bytas ut mot ”Högsta förvaltningsdomstolen”.


SFS 2010:1507

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.