Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1540 Utkom från trycket den 10 december 2010Lag om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 2 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38. föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.BilagaI enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.
Organ
Verksamhet
 
 
Svenska språknämnden 
prövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos nämnden (SFS 1992:318) 
Svenskt Friluftsliv 
fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer (SFS 2010:1539) 
Sveriges författarförbund 
fördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar (SFS 1992:318) 
 
 
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSEva Lenberg(Justitiedepartementet)