Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

30 kap. 20 §

Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

SFS 2010:1633

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För ärenden som gäller tillstånd eller tillsyn och som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 gäller 30 kap. 20 § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.