Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 19 § samt rubriken närmast före 30 kap. 19 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

Åldersgräns för film

30 kap. 19 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt för uppgift i framställningen i en film. Sekretessen upphör att gälla när beslut i saken har vunnit laga kraft.

SFS 2010:1883

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som kommit in till Statens biografbyrå före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.