Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att rubriken närmast efter rubriken till 35 kap. ska lyda ”Förundersökning, register, kontaktförbud, m.m.”,

dels att 35 kap. 5 § och rubriken närmast före 35 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

35 kap.

Kontaktförbud

35 kap. 5 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2011:494

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.