Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att 36 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 34 kap. 10 a §, samt närmast före 34 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

34 kap.

Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

34 kap. 10 a §

Sekretess gäller hos den myndighet som är centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet2 för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

36 kap.

36 kap. 1 §

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i
  • 1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
  • 2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,
  • 3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken, eller
  • 4. ärende om förvaltarskap.
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i
  • 1. äktenskapsmål,
  • 2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första stycket,
  • 3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, eller
  • 4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2011:606

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.
EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).