Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 kap. 1 § och 36 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

33 kap.

33 kap. 1 §

2 Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer hos
 • 1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskrimineringslagen (2008:567) eller 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584) samt i andra ärenden som rör rådgivning åt en enskild,
 • 2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen, eller
 • 3. Statens skolinspektion i ärende enligt 6 kap. skollagen (2010:800).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

36 kap.

36 kap. 4 §

3 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i
 • 1. mål om kollektivavtal, och
 • 2. mål om tillämpningen av
 • – lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
 • – lagen (1982:80) om anställningsskydd,
 • – 6 kap. 7–12 §§ skollagen (2010:800),
 • – 31–33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,
 • – 4–11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
 • – 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
 • – 3–7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eller
 • – 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

SFS 2011:743

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
På regeringens vägnarLENA ADELSSOHN LILJEROTHEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.
Senaste lydelse 2010:866.
Senaste lydelse 2010:866.