Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att övergångsbestämmelsen till lagen (2010:208) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

 

  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
  • 2. För uppgifter i ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 26 kap. 1 § i sin äldre lydelse.

SFS 2011:744

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.