Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att ingressen i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att 17 kap. 4 a § i stället för dess beteckning enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag ska betecknas 17 kap. 4 b §,

dels att rubriken närmast före 17 kap. 4 a § enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag i stället ska sättas närmast före nya 17 kap. 4 b §.

 

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  • dels att 17 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
  • dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 17 kap. 4 b § och 29 kap. 12 a §, samt närmast före 17 kap. 4 b § och 29 kap. 12 a § två nya rubriker av följande lydelse.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)
Bet. 2010/11:TU28, rskr. 2010/11:286.