Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 2 § och 35 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

18 kap.

18 kap. 2 §

2 Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.
Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till
 • 1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
 • 2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, eller
 • 3. sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 1 kustbevakningsdatalagen (2012:145).
Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

35 kap.

35 kap. 10 §

3 Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut
 • 1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
 • 2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,
 • 3. enligt vad som föreskrivs i
 • – lagen (1998:621) om misstankeregister,
 • – polisdatalagen (2010:361),
 • – lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
 • – lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,
 • – kustbevakningsdatalagen (2012:145),
 • – förordningar som har stöd i dessa lagar, eller
 • 4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

SFS 2012:147

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158.
Senaste lydelse 2010:369.
Senaste lydelse 2010:369.