Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

36 kap.

36 kap. 1 §

2 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i
  • 1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
  • 2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,
  • 3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken, eller
  • 4. ärende om förvaltarskap.
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i
  • 1. äktenskapsmål,
  • 2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första stycket,
  • 3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,
  • 4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/20003 eller ärende enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,
  • 5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet4, eller
  • 6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2012:324

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.
Senaste lydelse 2011:606.
EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).
EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).