Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs 2 att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:765) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 2 §

3 Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i
  • 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
  • 2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
  • 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
  • 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
  • 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
  • 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,
  • 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
  • 8. lagen (1998:620) om belastningsregister, och
  • 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.
På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77.
Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).
Senaste lydelse 2011:1544.