Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

30 kap. 6 §

2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker enligt
  • 1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
  • 2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
  • 3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
  • 4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
  • 5. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,
  • 6. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
  • 7. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning, eller
  • 8. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.
Om en uppgift som avses i första stycket rör den uppgiftsskyldige, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

SFS 2013:289

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213.
Senaste lydelse 2012:736.