Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:289 Utkom från trycket den 21 maj 2013Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 16 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213. föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.30 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2012:736. Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker enligtlagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning, ellerlagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.Om en uppgift som avses i första stycket rör den uppgiftsskyldige, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMJohan Lundmark(Justitiedepartementet)